Ministeriets föreskrift om jakt på lodjur - fler licenser för att i synnerhet fö

Jord- och skogsbruksministeriet 13.11.2008 13.42
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en föreskrift om jakt på lodjur som bestämmer att det största antalet lodjur som man får fälla, är 214 . Enligt förvaltningsplanen för lodjurstammen i Finland inriktas licenserna särskilt på lodjur som orsakar skador på ren. Föreskiften har varit utsänt på remiss. De enda ändringarna som remissomgången gav upphov till gäller renskötselområdets licenser, d.v.s. stamförvaltningsinriktade licenser blev skadebaserade. Övrigt ligger antalet licenser fortsatt i linje med hållbar beskattning. Beslutet att minska antalet lodjur inom renskötselområdet överensstämmer också med förvaltningsplanen eftersom man inte har för avsikt att öka lodjurstammen inom detta område. Målet är att göra det möjligt för lodjur att röra sig mellan Skandinavien och Ryssland. Detta lyckas bra under våren och sommaren då jakt på lodjur inte är möjlig, inte ens för att förebygga skador, eftersom marken är ofrusen.

Licensantalet i föreskriften ligger långt över Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning om hållbar beskattning i renskötselområdet eftersom skadorna av lodjur på renar har ökat avsevärt i år. Ministeriet uppskattar att trots det stora licensantalet kommer Norra Finlands viltvårdsdistrikt inte att använda sin kvot fullt ut. En stor kvot tryggar dock renskötseln genom att den ger en möjlighet att inrikta ett tillräckligt stort antal licenser inom ramen för korta giltighetstider och begränsade jaktområden. Föreskriften går ut på att det antal lodjur som man får fälla med stöd av viltvårdsdistriktens jaktlicenser inte är en kvot som man måste uppfylla. Syftet med föreskriften är dock att se till att man inte äventyrar lodjurstammens gynnsamma skyddsstatus.

Politiken kring stora rovdjur bygger på förvaltningsplanerna som fungerar som verktyg vid harmonisering av olika intressen. Målen för dem som har gett ett utlåtande om föreskriften kan stå i strid med en viss enskild åtgärd i förvaltningsplanen. Om man tänker tillämpa förvaltningsplanen fullt ut krävs att alla parter är engagerade och således också godkänner svåra beslut. Förvaltningsplanens resultat och fördelar framkommer först när man analyserar stammens utveckling på en längre sikt.

I Norra Finland är det tillåtet att fälla högst 66 lodjur, i Östra Finland högst 97 och i Västra Finland 51. Viltvårdsdistrikten kan bevilja stamförvaltningsinriktade licenser för tiden från 1.12 till slutet av februari. Skadebaserade licenser kan beviljas under hela jaktsäsongen som löper ut i slutet av juli.

Utifrån uppgifterna om skador av lodjur i år och i slutet av 2007 uppskattar ministeriet att fram till slutet av i år uppgår antalet renar dödade av lodjur till omkring 800. Detta innebär att staten betalar ca 500 000 euro i skadeersättning till renskötseln. År 2007 var värdet av skador ca 300 000 euro. I andra delar av landet är skador av lodjur små och jakten på lodjur är uttryckligen stamförvaltningsmässig jakt som siktar till att begränsa lodjurstammens storlek i områden där lodjur förekommer tätast. Ett ytterligare mål är en jämnare stamtäthet och större regional tolerans. Under de senaste tio åren har lodjurstammen nästan fördubblats och enligt den senaste uppskattningen har vi minst 1485 - 1560 lodjur i Finland.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi,
tfn 0400 238 505
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229