Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag ska trygga matproduktionens stödnivåer - om åtgärder på grund av torka tas beslut i budgetbehandlingen

Jord- och skogsbruksministeriet 9.8.2018 12.03 | Publicerad på svenska 10.8.2018 kl. 8.20
Pressmeddelande
Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag ska trygga matproduktionens stödnivåer - om åtgärder på grund av torka tas beslut i budgetbehandlingen

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2019 handlar om att trygga inhemsk matproduktion, använda naturresurser på ett hållbart sätt och att skapa förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dessa. Spetsprojektfinansieringen upphör, vilket minskar huvudtitelns anslag.

För förvaltningsområdet föreslås sammanlagt 2,5 miljarder euro för år 2019. Enligt budgetförslaget minskar anslagen med närmare 63 miljoner euro jämfört med årets budget.

Av anslagen under huvudtiteln upptar jordbruk och livsmedelsekonomi 68,9 procent (1 752,6 miljoner euro), landsbygdsutveckling 16,7 procent (424,2 miljoner euro), naturresursekonomi 7,4 procent (187,2 miljoner euro), förvaltning och forskning fem procent ( 129,0 miljoner euro), lantmäteri och datalager närmare två procent (42,5 miljoner euro) och Forststyrelsen en knapp procent (7,8 miljoner euro).

De beräknade inkomsterna för 2019 är något över 1,0 miljarder euro, vilket är ca 190 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten 2018. Förvaltningsområdet intäkter ökar eftersom EU:s andel av kompensationsersättningen 2018 intäktförs enligt det nya systemet först år 2019.

Tilläggsanslaget för kompensationsersättningen tryggar stödnivån

Anslagen för jordbruk och livsmedelsekonomi används för att förbättra en konkurrenskraftig tillväxt för affärsfunktioner som bygger på bioekonomi och livsmedel. Vidare vill man genom en ansvarsfull verksamhet trygga hälsan, välbefinnandet och säkerheten hos människor, djur och växter.

I nettobelopp minskar anslagen för jordbruk och livsmedelsekonomi med något över 43 miljoner euro, vilket i huvudsak beror på att regeringens spetsprojektfinansiering upphör. Det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen minskar med 6,7 miljoner euro, men i anslaget för kompensationsersättningen har man beaktat det i ramförhandlingarna i april överenskomna tillägget på 10 miljoner euro. Därtill föreslår ministeriet att anslaget för kompensationsersättningen ökas med 21,5 miljoner euro i enlighet med överenskommelsen vid regeringens förhandlingar om tilläggsbudgeten i våras.

I budgetförslaget ingår inte åtgärder som ska hjälpa jordbrukare som har ekonomiska svårigheter på grund av torka. Beslut om detta tas i regeringens budgetförhandlingar.

Det primära målet för utveckling av landsbygden är att ta vara på landsbygdsområdenas potential och öka livskraften på ett hållbart sätt. Ett central instrument är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 som också omfattar kompensationsersättningen.  Aktörer i branschen är Landsbygdspolitiska rådet och Skärgårdsdelegationen.

I nettobelopp ökar landsbygdsutvecklingens anslag med drygt åtta miljoner euro. Ministeriet föreslår ett anslag på 0,3 miljoner euro för försöksprojektet Kyläkaupat monipalvelukeskuksina (Bybutiker som mångservicecenter).

Budgetförslaget innehåller också ett anslag för Livsmedelsverket som inleder verksamheten vid ingången av år 2019. Verket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välbefinnande samt växtskydd.

Finansiering för eftersatt underhåll i Forststyrelsens rekreations- och utflyktsområden

Anslaget för naturesursekonomi används för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som bygger på bioekonomi och hållbar användning av naturresurser. Ytterligare samordnar man behoven när det gäller att använda och skydda naturresurser och skapa välbefinnande genom användning av naturen för rekreation. Naturresursekonomin omfattar fiskerihushållning, vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor.

I nettobelopp minskar verksamhetsområdets anslag med något över 12 miljoner euro. Orsaken är främst att regeringens spetsprojektfinansiering upphör. Det föreslås ett anslag på en miljon euro för ett finsk-svenskt bioinnovationsprogram samt ett tilläggsanslag på 0,9 miljoner euro för att sköta det eftersatta underhållet i Forststyrelsens rekreations- och utflyktsområden.

Ministeriet föreslår att viltvårdsavgiften sänks från 39 euro till 20 euro för personer under 18 år.  Det blir inte några andra ändringar i viltvårds- eller fiskevårdsavgiften.

Anslagen för förvaltning och forskning säkerställer verksamheten i förvaltningsområdets största forskningsinstitut, Naturresursinstitutet, samt institutets förutsättningar för att producera forskningsdata, vilket bidrar till beslutsfattandet inom verksamhetsområdet. På grund av ökad produktivitet minskar verksamhetsområdes anslag med drygt tre miljoner euro.

Geografisk information sätter fart på det digitala samhället

Anslagen för lantmäteri och datalager används för produktion av information om fastigheter och terräng. Fastighets- och terrängdatasystemen och det nya bostadsdatasystemet tryggar också grunden för det privata markägandet och det nationella systemet för garanti samt tillgången till information om fastigheter, lägenheter och terräng.  

Positioneringsinformation och geografisk information används allt mer när det gäller bättre säkerhet, myndighetsverksamhet, näringslivet, det dagliga livet och fritidsintressen. Kundernas och samhällets behov styr således allt tydligare serviceproduktionen. Mobil teknologi och andra innovativa lösningar blir vanligare i tillämpningar som är avsedda för slutanvändare.

I nettobelopp minskar verksamhetsområdets anslag med nästan 12 miljoner euro i huvudsak på grund av att spetsprojektfinansieringen för digitalisering upphör samt besparingar.

Budgetförslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde för 2019 gavs ut den 9 augusti 2018, när finansministeriet lämnade sina kommentarer på ministeriernas budgetförslag.

Ytterligare information:
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 5650424, fornamn.efternamn@mmm.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 16 2022, fornamn.efternamn@mmm.fi

Administration Budget Jari Leppä