Jord- och skogsbruksministeriets förslag till förvaltningsområdets budget 2017

Jord- och skogsbruksministeriet 12.8.2016 12.26
Pressmeddelande

Enligt förslaget ska anslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde uppgå till drygt 2,5 miljarder euro år 2017. I nettobelopp minskar förvaltningsområdets anslag med ca 12 miljoner euro jämfört med i fjol.

Den uppskattade intäkten för år 2017 är 886 miljoner euro, dvs. ungefär 84 miljoner mindre jämfört med 2016 års ordinarie budget. Ändringen beror på minskade EU-inkomster.

Utveckling av jordbruket och livsmedelsekonomin upptar 72 procent av anslagen (1 831,3 miljoner euro), landsbygdsutveckling 13 procent (338,2 miljoner euro) och naturresursekonomi åtta procent (194,2 miljoner euro). Forskning och förvaltning upptar fem procent av anslagen (128,7 miljoner euro), lantmäteri och datalager två procent (49,6 miljoner euro) och Forststyrelsen under en procent (5,5 miljoner euro) .

Förvaltningsområdets fokus ligger på bioekonomi och rena lösningar när det gäller att använda naturresurser hållbart och på många olika sätt samt att bidra till sparsam användning och effektiv återanvändning av icke förnybara naturresurser.

Anslaget för jordbruk och livsmedelsekonomi används för att förbättra en konkurrenskraftig tillväxt för affärsfunktioner som bygger på bioekonomi och livsmedel och för att trygga hälsan, välbefinnandet och säkerheten hos människor, djur och växter. 

Anslagen minskar med knappa 34 miljoner euro, vilket i första hand beror på att tidsplanerna för utbetalning av EU:s inkomst- och marknadsstöd har normaliserats. På grund av jordbrukets lönsamhetsläge beslutade regeringen vid behandlingen av budgetramen 5.4.2016 bevilja ett tilläggsanslag på 20,3 miljoner euro för kompensationsersättningar och 6,7 miljoner euro för nationella stöd.

Vid fastställandet av anslagen har i form av spetsprojektfinansiering enligt det prioriterade området Bioekonomi och ren energi i regeringsprogrammets genomförandeplan beaktats en överföring på 38 miljoner euro till Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera samt en överföring på 2,5 miljoner euro för att användas för åtgärder som främjar export och användning av inhemska livsmedel.

Anslagen för landsbygdsutveckling ska i första hand bidra till att ta vara på landsbygdsområdenas potential och stärka landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. Landsbygdsutvecklingens mål stöds bl.a. genom företagsstöd, forsknings- och utvecklingsprojekt och rådgivning. De centrala instrumenten är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014−2020 och det landsbygdspolitiska rådets och skärgårdsdelegationens arbete.

Anslagen ökar med drygt 29 miljoner euro, närmast på grund av att genomförandet av landsbygdsprogrammet fortskrider. Anslaget för avträdelsestöd och avträdelseersättningar minskar samtidigt i enlighet med de specificerade behovsbedömningarna.

Anslagen för naturresursekonomi skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på en hållbar användning av naturresurser, samordnar behoven som gäller användning och skydd av naturresurser samt bygger upp välbefinnande genom att använda naturen för rekreation. Naturresursekonomin omfattar fiskeri- och vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor.

Anslagen ökar med lite på en miljon euro, vilket närmast beror på ökad finansiering för spetsprojektet Bioekonomi och ren energi.

Anslagen för lantmäteri och datalager används för att producera fastighets- och terrängdata. Den positioneringsinformation och geografisk information som bygger på fastighets- och terrängdata används allt mer när det gäller näringslivet, det vardagliga livet, fritidsintressen och att förbättra säkerheten. Kundernas och samhällets behov styr således allt tydligare serviceproduktionen. Mobil teknologi och andra innovativa lösningar blir vanligare i slutanvändarnas olika tillämpningar.

 Anslagen minskar med ca 1,5 miljoner euro på grund av ytterligare besparingar och det minskade stödet för ägoregleringar. Fastighets- och terrängdatasystemet tryggar också grunden för det privata markägandet och det nationella systemet för garanti samt tillgången till information om fastigheter och terräng. Arbetet med att öppna datalager fortsätter enligt planerna.

Anslagen för forskning och förvaltning används bl.a. för att finansiera verksamheten i förvaltningsområdets största forskningsinstitut, Naturresursinstitutet. Anslagen minskar med 6,9 miljoner euro på grund av forskningens strukturreform och de besparingar som görs i verkens och institutens verksamhetsutgifter.

Ytterligare information:
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162 022, [email protected]

Bioekonomi Budget Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Forskning och utveckling Förvaltningsområde Kimmo Tiilikainen Landsbygd Lantmäteri och geografisk information Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Vatten Vilt