Avbrottet som gäller att ta emot ansökningar om stöd för vård av ungskog fortsätter 2017

Jord- och skogsbruksministeriet 20.12.2016 11.59
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet beslutade i dag att ansökningar om stöd för vård av ungskog inte tas emot före den 30 april 2017. Ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk är också på remiss som bäst. Remissvarstiden går ut den 17 januari 2017.

Regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen för behandling i början av vårsessionen. På detta sätt kan lagen träda i kraft redan tidigare på våren, vilket innebär att man kan börja ta emot stödansökningar tidigare än planerat. I utkastet ingår ett förslag som går ut på att tiden för vård av ungskog och tidig vård av plantskog ska förkortas jämfört med nuläget. 

Ansökningar om stöd för övriga arbetsslag tas emot normalt. Om fullmakten att bevilja stöd inte räcker till alla stödansökningar, kommer resten av ansökningarna att behandlas år 2018. Stödet betalas ut när man slutfört projekten och lämnat in verkställighetsanmälan.  

Det rekommenderas att stödansökningarna och verkställighetsanmälningarna lämnas in elektroniskt, t.ex. via Skogscentralens MinSkog.fi. Detta underlättar handläggningen av ansökningarna och hjälper att ta snabbare beslut och göra utbetalningarna fortare. De ansökningar som kommer per e-post måste däremot lagras i systemet manuellt. Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog samt byggande av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog får dock inledas genast efter att ansökan är inlämnad. Övriga åtgärder får inledas först efter att skogscentralen har godkänt stödansökan och verkställighetsplanen.  

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 0295 16 2447, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi
 

Skogar