Ny lag om skogsskador på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet 12.3.2013 14.03
Pressmeddelande -

Förslaget till en ny lag om bekämpning av skogsskador är färdigt och har sänts för utlåtande. Lagen ska trygga en god skogshälsa framför allt genom att förebygga insektskador. Den gällande lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog är från år 1991. Målet med den nya lagen är att möta de förändrade naturförhållandena, men lagens innehåll följer i huvudsak den gällande lagen. Insektsskador bekämpas till exempel genom att man begränsar lagring av barrträvara och skadat barrvirke sommartid.

I lagen ingår fortsatt bestämmelsen om bortkörning av färskt tall- och granvirke från avverkningsplatserna och mellanlagren. Granvirke borde köras bort en aning tidigare än i dag eftersom de varma somrarna har gjort att insekterna svärmar tidigare. Ändringarna gäller i synnerhet den södra delen av landet som löper för största risker. Tidsfristen för bortkörning av tallvirke ändras inte. Från avverkningsplatserna och mellanlagren ska köras bort allt barrvirke med diameter på över 10 cm vid markytan. Detta gäller också travar med energived som minst till hälften består av tall- eller granvirke med diameter på över 10 cm vid markytan.

Färska skadade barrträd, så som vindfäll, ska komma bort från skogen om mängden är över 10 m3 per hektar. Gränsvärdet konstateras i kubikmeter per hektar enligt det tidigare stycketalet eller procentsatsen för att bestämmelsen ska vara rättvis mot alla skogsägare. Gränsvärdet ligger i linje med den gällande bestämmelsen och processen. Vissa skogsforskare ansåg att gränsen kunde ha varit striktare såsom i Sverige, dvs. fem kubikmeter per hektar.

Bestämmelsen om bortkörning av färska skadade träd tillåter dock en måttfull ökning av död ved i ekonomiskogar årligen. Under den tid som den gällande lagen har varit i kraft har mängden död ved ökat i synnerhet i Södra Finlands ekonomiskogar. Detta framgår av riksskogstaxeringen (VMI 10). Även i Norra Finland har mängden stående döda träd ökat. Till exempel lövträd, som inte berörs av bestämmelsen om bortkörning, ger också död ved.

Enligt förslaget ska lagen innehålla en ny bestämmelse som går ut på att på avverkningsplatsen lagrade eller mellanlagrade stubbar ska transporteras bort senast inom två år efter upptagningen på grund av risken för rotticka.

Lagen om skogsskador ska tillämpas på samma områden som skogslagen. Utöver på de skyddsområden som är bildade med stöd av naturskyddslagen ska skogslagen och lagen om skogsskador inte heller tillämpas på områden som staten har anskaffat sig i naturskyddssyfte eller som sköts enligt skyddsbeslut från Forststyrelsen eller den myndighet som förvaltar statens marker. Den här ändringen bidrar också till naturens biologiska mångfald.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
forstrådet Marja Kokkonen, tfn 0295 16 2444
överinspektör Sanna Paanukoski, tfn 0295 16 2449

Jari Koskinen