Rätta områdesval skapar hållbar tillväxt inom fiskodlingen

Jord- och skogsbruksministeriet 1.2.2013 11.10
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har arbetat fram ett förslag till nationell plan för lokaliseringsstyrning av vattenbruket. Målet är att välja sådana platser för fiskodling som är lämpliga med tanke på miljön, näringen och de övriga formerna för vattenanvändning. Detta skulle främja en hållbar tillvät.

Vattenbruket eller fiskodlingen är redan i dag miljövänligt. Näringsbelastningen har sjunkigt med närmare 70 procent från början av 90-talet. Kunnandet och den moderna teknologin hjälper att hålla miljökonsekvenserna under kontroll bättre än tidigare. Till exempel på Skärgårdshavet, som är det viktigaste produktionsområdet, är vattenbrukets andel av den totala fosforbelastningen endast ca tre procent och av den totala kvävebelastningen två procent.

Lokalt sett kan näringsbelastningen dock vara av större betydelse, varför det är viktigt att verksamheten etableras på rätta platser. Målet med lokaliseringsstyrningen är att skydda de vatten som är känsliga med tanke på miljön och rekreationsanvändningen. I stället strävar man att placera produktionen i vattenområden som tål näringsbelastningen bättre. Ett ytterligare mål är att främja koncentreringen av produktionen till yttre vattenområden där den stör de övriga formerna för vattenanvändning så lite som möjligt. Samtidigt går det att förbättra företagens ekonomiska lönsamhet om man slår samman ett företags små enheter. Vidare tar planen upp nya eventuella produktionsområden där fiskodling kan ske på ett hållbart sätt.

Finländarnas fiskkonsumtion har växt jämnt, men andelen inhemsk fisk har sjunkit. Största delen av den konsumerade fisken är odlad i utlandet. År 2011 var endast en knappa tredje del av den konsumerade fisken inhemsk.

Lokaliseringsstyrningsplanen, bedömningen av miljökonsekvenser och begäran om utlåtande kan läsas på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

överinspektör Timo Halonen, tfn 0295 16 2411
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 16 2494