Ökat stöd för renar

Jord- och skogsbruksministeriet 15.3.2007 13.04
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om stöd per djur för renskötselåret 2007/2008. Stödet utbetalas inom de norra stödregionerna C3 och C4. Stödet uppgår till 24,50 euro per levande ren. År 2006/2007 uppgick stödet till 23 euro.

För att få stödet ska personerna i ett hushåll äga minst 80 levande renar vid utgången av det renskötelår som föregår utbetalning av stödet. Äganderätten till renar som berättigar till stöd samt antalet renar grundar sig på en förteckning över renar från år 2006/2007. Stödet allokeras till sådana renägare för vilkas utkomst renskötseln är av väsentlig betydelse. Under Finlands EU-medlemskap har statsrådet årligen fastställt grunderna för stödet för renar för ett år i sänder. Stödbeloppet per levande ren har varierat årligen.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ges av
regeringssekreterare Jukka Mirvo, tfn 09-160 542 36