Nu ska svinen må bättre

Jord- och skogsbruksministeriet 15.11.2012 11.29
Pressmeddelande -

Statsrådets nya förordning om skydd av svin tryggar välbefinnandet hos svin på många vis bättre än tidigare. Förordningen börjar gälla 1.1.2013.

– Det är viktigt att denna förordning som genomgått en lång beredningsprocess, nu är färdig. Förordningen förbättrar ytterligare välbefinnandet hos svin, vilket redan nu ligger på en hög nivå enligt en internationell jämförelse. Bestämmelserna gör också måttkraven på balkens och spaltens bredd i boxens betonggolv tydligare, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Enligt förordningen ska ytan i gruppboxar för suggor, gyltor, avvanda grisar samt göd- och slaktsvin bli större. Detta ger svinen fler möjligheter att få utlopp för sina naturliga beteenden och förebygger problem som trånga utrymmen kan medföra, t.ex. svansbitning.

Heltäckande gallergolv är inte längre tillåtna. Nät golven har ett fast underlag är det möjligt att ge djuren mer material att böka i och bygga bo av. Likaså kan man använda mer strö och svinen får ett fast liggunderlag. Syftet med förbudet är att minska riskerna till exempel för svansbitning, liggsår och fotbesvär.

Syftet med det nya kravet på en minimiyta i sjukboxar är att svinstallet har tillräckligt med rum för vården av sjuka och skadade djur. Detta intensifierar vården och minskar behovet av avlivning.

I alla avdelningar på hållningsplatsen ska det också finnas dagsljus, vilket förbättrar motståndskraften och hjälper svinen att hålla dygnsrytmen. Dagsljus ger också stimulans åt djuren och förbättrar svinskötarens trivsel på arbetet.

Grisande suggor och gyltor måste också få tillgång till tillräcklig mängd lämpligt material att bygga bo av oberoende av utgödslingssystemet. Detta förkortar grisningstiden och minskar dödligheten i samband med grisningen.

De nya kraven innebär stora ekonomiska kostnader för svingårdarna. Därför har kraven på golvkonstruktioner och suggornas och gyltornas gruppboxar en övergångstid på 15 år. För de övriga nya kraven är övergångstiden fem år. Övergångstiderna gäller dock inte om man renoverar svinstallet grundligt eller bygger ett helt ny stall.

Vidare har förordningens författningsnivå ändrats jämfört med ministeriets förordning. Merparten av innehållet har inte genomgått några förändringar. De rekommendationer som ingick i ministeriets förordning har lämnats bort från statsrådets förordning. Målet är att ändra författningsnivån så att den ligger i linje med grundlagens krav.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström, tfn 0295 16 2436