Enklare byråkrati för små livsmedelsföretag

Jord- och skogsbruksministeriet 5.4.2011 7.18
Pressmeddelande -

Från och med september i år ska små livsmedelsföretag få det lättare när det gäller administrativt arbete, livsmedelstillsynen ska bli mer riskbaserad och avgifterna för köttbesiktningen skäligare. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringen fredagen den 8 april 2011. Ändringarna börjar gälla den 1 september 2011.

Livsmedelsföretagarnas plikt att ansöka om förhandsgodkännande för verksamheten ska slopas. I stället för godkännandet ska en nyetablerad företagare eller en företagare som på ett betydande sätt omorganiserar företagets verksamhet, lämna en anmälan minst fyra veckor i förväg. Systemet med godkännande gäller i fortsättningen endast inrättningar som hanterar animaliska livsmedel. Ytterligare behöver företagarna inte heller längre få myndighetens godkännande för planerna om egenkontroll.

Anmälningsskyldigheten ska inte gälla servering eller försäljning av livsmedel som ordnas av olika klubbar eller som privatpersoner har tillrett hemma. En obetydlig försäljning av primärproduktionens produkter anses höra till primärproduktionen, varför man inte längre behöver lämna en separat anmälan om livsmedelslokal.

Direktförsäljning av mjölk i liten skala ska underlättas genom en förordning som bygger på lagändringen. Gårdar får årligen sälja högst 2 500 kg mjölk direkt till konsumenter utan ett godkännande av livsmedelslokal. Därutöver ska gårdar få leverera 2 500 kg och sälja 2 500 kg råmjölk till affärer. Experterna utreder som bäst om det är möjligt att förenkla proceduren och sälja en större mängd mjölk än det här. De gårdar som säljer större mängder behöver fortsatt ett godkännande. Kraven på livsmedelslokaler ska lindras genom en förordning om livsmedelslokaler som träder i kraft 1.9.2011.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ska ta över ansvaret för tillsynen av små slakterier och inrättningar för vilthantering. Evira kan fortsatt köpa köttbesiktningstjänster av kommuner på basis av avtal. Även utgifterna för köttbesiktningen i små slakterier och inrättningar för vilthantering blir skäligare.

För detta ändamål har reserverats 600 000 euro i statsbudgeten.
Genom ändringen görs livsmedelstillsynen mer riskbaserad och kontrollerna bättre inriktade än tidigare. Vidare görs tillsynen öppnare genom att resultaten av myndigheternas bedömning av verksamheten offentliggörs. Systemet testas som bäst på sex orter (Oiva). I praktiken tas intyget som berättar om tillsynen, i bruk först efter att Evira har godkänt de föreskrifter som gäller frågan.

Största delen av de nationella förordningarna med närmare bestämmelser om livsmedelstillsynen och hygienkraven inom livsmedelsbranschen kommer också att revideras före hösten.

En förberedande utredning om livsmedelstillsynen klar

En förberedande utredning om livsmedelstillsynen som jord- och skogsbruksministeriet har beställt av doktor Jorma Hirn överlämnades 5.4.2011 till minister Sirkka-Liisa Anttila. Enligt utredningen är tillsynssystemet välorganiserat, men avtalssystemet är tungt och behörighetsfrågorna oklara. Enligt utredaren lämpar sig tillsynsuppgifterna inom miljöhälsovården dåligt för kommuner eftersom de är tvungna att också inspektera sina egna funktioner.

Utredaren föreslår att hela miljöhälsovården utvecklas och reformerna utvärderas under den kommande regeringsperioden. Vid behov kan man inleda ett eget försöksprojekt. Enligt utredarens förslag ska åtgärderna som siktar till en mer centraliserad och effektivare tillsyn vidtas efter år 2015 när utvärderingen är färdig.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 09 160 52211, 050 367 1039
veterinäröverinspektör Sebastian Hielm, tfn 09 160 53126, 050 524 5761