Finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar kan sökas

Jord- och skogsbruksministeriet 31.10.2008 10.57
Pressmeddelande -

De stöd som avses i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar kan sökas från och med 31.10.2008, enligt en förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Ansökningar om stöden har inte tagits emot sedan ingången av året, eftersom bestämmelserna om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar behövde ändras. Ändringsbehovet berodde på att Europeiska gemenskapens lagstiftning om stöd har ändrats.

Den viktigaste ändringen består i att de som ansöker om investeringsstöd får inleda åtgärder först efter att de fått ett beslut om beviljande. Också ett föravtal om anskaffning av ett stödobjekt anses vara liktydigt med inledande av en åtgärd. Undantag utgör ersättande åtgärder, dvs. nödutfodring av renar och byggande av skyddsstängsel runt odlingar. En annan nyhet att stödtagaren för att lyfta ett lån alltid behöver tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen att lyfta lånet.

Stöd för etablering av jordbruk (dvs. startstöd till unga jordbrukare) ska sökas innan sökanden fyller 40 år. Om etableringen redan hunnit ske ska stödet sökas inom 10 månader efter att jordbruket etablerades. Också i det fallet ska sökanden vara under 40 år vid ansökningstillfället.

Jord- och skogsbruksministeriet har också tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utreda en reform av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar. Det är meningen att reformen ska träda i kraft i sin helhet 2010, efter att författningarna har ändrats.

Mer information:
konsultative tjänstemannen Sirpa Karjalainen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 2901, 040 524 6112