Produktionsbundna bidrag för 2012 fastställdes

Jord- och skogsbruksministeriet 11.4.2013 13.32
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s bidrag för nötkreatur, kvalitetsbidrag för slaktlamm och bidrag för stärkelsepotatis för 2012. Enhetsstödets belopp fastställs genom att de tillgängliga maximibeloppen delas med antalet bidragsberättigande djurenheter eller hektar. Utbetalningen av bidragen torde inledas 24.4. I antalet slaktlamm och dikor skedde tillväxt.

I kvalitetsbidrag för slaktlamm kan beviljas 43,50 euro per slaktkropp. Det maximala bidragsbeloppet kan vara 0,9 miljoner euro. Antalet slaktkroppar har ökat med nästan 170 stycken från året innan. Som enhetsnivå för bidraget för stärkelsepotatis fastställdes 582,40 euro per hektar. Bidrag för stärkelsepotatis kan utbetalas för högst 3,5 miljoner euro. Den bidragsberättigande arealen var något över 6 000 hektar.

Det maximala bidragsbeloppet för mjölkkor är 9,5 miljoner euro och för nötkreatur i hela landet 36, 65 miljoner euro. Den första posten av dessa bidrag betalades ut i december 2012 utifrån det sammanlagda antalet djurenheter fram till mitten av september. Under beaktande av det sammanlagda antalet bidragsberättigande djurenheter under 2012 fastställdes de slutliga nivåerna för enhetsbidraget som följer:

Stödregion AB

Mjölkkor 160,70
Dikor och dikokvigor 168,10
Stutar och tjurar 431,30

Stödregion C

Mjölkkor -
Dikor och dikokvigor 95,50
Stutar och tjurar 246,90

Antalet bidragsberättigande mjölkkor i stödregion AB minskade med nästan 1 000 djurenheter från 2011. Även antalet stutar och tjurar minskade i hela landet med omkring 1 300 djurenheter. Däremot ökade antalet dikor och dikokvigor med cirka 200 djurenheter i hela landet. Tillväxten koncentrerades främst till stödregion AB. En djurenhet motsvarar ett nötkreatur, med undantag av stutar och tjurar, där ett djur motsvarar 0,6 djurenheter.

Närmare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 16 2356, mobiltfn 040 081 2935, e-post:fö[email protected]

Jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304, mobiltfn 040 359 3093, e-post:fö[email protected]