För nya lösningar har reserverats 12,4 miljoner euro
Ansökan om medel från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen har öppnats

Jord- och skogsbruksministeriet 16.6.2016 9.36
Pressmeddelande

I anslutning till regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi inleder jord- och skogsbruksministeriet ett försöksprogram som gäller återvinning av näringsämnen. Försöksprogrammet ger under en treårsperiod över 12 miljoner euro för att utveckla och experimentera med innovativa teknologier och logistiska lösningar. Finansieringen gäller för hela landet. För projektadministrationen svarar närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Ansökningstiden börjar den 16 juni 2016.

Det spetsprojekt i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram som gäller kretsloppsekonomi satsar på återvinning av näringsämnen och effektiviserar vattenskyddsåtgärderna.  Målet är att förbättra sätten att ta vara på näringsämnen, i synnerhet när det rör sig om Östersjön och andra känsliga områden med tanke på vattendrag. Avsikten är att minst hälften av gödseln och det kommunala avloppsslammet har avancerade behandlingsprocesser före 2025.

För att uppnå målet beviljar man medel från försöksprogrammet för innovationer, produktutveckling och försöksprojekt som gäller återvinning. Med hjälp av försöksprogrammet bidrar man till bl.a. att utveckla logistiken när det gäller att behandla näringsämnen i biomassor och återinföra näringsämnena, att utveckla och tillverka gödselpreparat av återvunnet material samt att ta vara på biomassor vid utveckling av produkter med hög förädlingsgrad.

– Försöksprogrammet är en bra möjlighet för företag att utveckla ny affärsverksamhet.  För gårdarna erbjuder programmet praktiska lösningar på återvinningsproblemen, påminner jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Försöksprogrammets finansiering är framför allt avsedd för små och medelstora företag, men beroende på projekttyp kan även stora företag och privat- och offentligrättsliga samfund få stöd.  Beroende på typ av projekt är stödbeloppet 15 – 80 procent av alla godtagbara kostnader. Ansökningstiden är kontinuerlig, men ansökningarna behandlas efter urvalsperioderna som år 2016 löper ut den 31 augusti och den 31 oktober.

Ytterligare information:
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 400, [email protected]
Päivi Mäntymäki, utvecklingsexpert, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn  0295 027 631, [email protected]

Bioekonomi Forskning och utveckling Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Sulkeutuneet tutkimushaut spetsprojekt