Regeringens förslag till nationella jordbruksstöd till Södra Finland till EU-kom

Jord- och skogsbruksministeriet 10.10.2013 10.52
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag förslaget till nationella jordbruksinkomststöd till Södra Finland samt vissa strukturstöd för åren 2014-2020. Förslaget ska nu sändas till Europeiska kommissionen för behandling. Om godkännande av förslaget enas mot slutet av året. Det nationella s.k. 141-stödet upphör vid utgången av året. Därför ska Finland i god tid ge kommissionen ett förslag om fortsättning av stödet. Förslaget löper över en ovanligt lång tid, dvs. hela program- och finansieringsperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2014-2020. - Förslaget tar hänsyn till den reformerade EU-jordbrukspolitiken och de EU-stödinstrument som är lämpligare för Finland än tidigare. Utgångsläget för förhandlingar med kommissionen är enligt min mening positivt. Det är hoppingivande att vi fick klart understöd för fortsatt stöd fram till år 2020 i omröstningen i Europaparlamentets jordbruksutskott förra veckan, säger jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen. De huvudsakliga riktlinjerna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, godkändes i somras. Riktlinjerna ger bredare möjligheter att använda till exempel EU:s produktionskopplade stöd direkt till de olika driftsinriktningarna. Största delen av de reviderade EU-stödinstrumenten införs från och med år 2015 då Finland också utnyttjar de nya möjligheterna i hela landet och i synnerhet i Södra Finland. Finland föreslår för kommissionen att nästa år ska nationella stöd betalas enligt samma stödstruktur och finansiering som i år. År 2015 ska Finland integrera en stor del av de produktspecifika stöden till Södra Finland med EU:s helfinansierade direktstöd. Avsikten är att mjölk- och nötköttproduktionen, får- och gethushållningen samt odlingen av stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker i fortsättningen får stöd enligt ett enklare och effektivare system som bygger på EU-stöd. Det föreslås också att systemet med stöd till trädgårdsodlingen och svin- och fjäderfäsektorn ska fortsätta i samma form som i dag, dvs. stödet är gradvis minskande, under åren 2015-2020. Enligt Finlands förslag borde stöden till flera gårdars gemensamma investeringar få överskrida dagens maximistöd, stödvillkoren för investeringar i grundläggande reparationer underlättas och startstödet till unga jordbrukare höjas. Vidare vill Finland att systemet med jordbrukets avträdelsestöd ska fortsätta fram till år 2020. - Förslaget och det fortsatta stödet till Södra Finland är en viktig del av den kommande programperiodens stödberedning. Under resten av året kommer man ännu att avgöra många viktiga principer och finansieringselement som gäller de olika jordbruksstöden och som skapar en förväntad, effektiv och med tanke på förvaltningen en förnuftig stödhelhet, säger minister Koskinen. Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn 0295 162 286konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 162 474e-post: fö[email protected]