Jaktvårdsföreningarna stöds genom en höjning av jaktvårdsavgiften

Jord- och skogsbruksministeriet 13.6.2017 12.31 | Publicerad på svenska 13.6.2017 kl. 17.22
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet vill stärka styrningen av och stödet till jaktvårdsföreningarna. I en proposition som i dag sändes på remiss föreslås därför en höjning av jaktvårdsavgiften. Det föreslås att avgiften från och med nästa år ska vara 39 euro. Propositionen är på remiss fram till den 24.7.2017.

I Finland finns det för närvarande 295 jaktvårdsföreningar vars verksamhet i huvudsak finansieras med jaktvårdsavgifter. Jaktvårdsföreningarna har i lagstadgad uppgift att bl.a. främja hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt. De ska utöva tillsyn över jakten, genomföra utbildning för jägare och delta i undersökningar av viltskador. En av de viktigaste uppgifterna är rådgivning t.ex. för förebyggande av viltskador och i frågor som gäller stora rovdjur. 

På senare år har de skador som stora rovdjur orsakar ökat och rovdjurdebatten har varit livlig. Detta har också ökat jaktvårdsföreningarnas behov av att ge råd och informera. Resurserna har emellertid inte varit tillräckliga. Föreningarnas verksamhetsledare är i nyckelställning när det gäller att organisera verksamheten. I vissa föreningar har det också varit svårt att hitta frivilliga.

Finlands viltcentral stöder jaktvårdsföreningarnas arbete. Avsikten är nu att stärka styrningen av och stödet till föreningarna. I praktiken sker detta med en organisationsförändring inom viltcentralen och tydligare ansvarsfördelning. Föreningarna ska dessutom i fortsättningen kompenseras för de kostnader som uppstår i och med undersökningarna av viltskador.
 
I fortsättningen är det viltcentralen, inte jord- och skogsbruksministeriet, som ska bevilja statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna och utöva tillsyn över deras användning av medel. Understödets belopp ska i fortsättningen basera sig på verksamhetens resultat.
 
Genom en höjning av jaktvårdsavgiften kan också Finlands viltcentrals verksamhet och den digitala Omariista-tjänsten utvecklas. Medel kommer också att anvisas för projekt som förbättrar viltets livsmiljö och som samtidigt också främjar den biologiska mångfalden.
 
Mer information:
Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0295 162 338
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 391

Vilt