Sebastian Hielm blir jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsdirektör

Jord- och skogsbruksministeriet 30.4.2015 14.26
Pressmeddelande

Veterinärmedicine doktor Sebastian Hielm utnämndes i dag 30.4.2015 till tjänsten som livsmedelssäkerhetsdirektör. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2016. Inom utsatt tid söktes tjänsten av 24 personer.

Under åren 2008 – 2014 har Hielm arbetat som konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. Under denna tid har han arbetat med att utveckla och genomföra livsmedelssäkerhetslagstiftningen samt med strategiska projekt som hör till enhetens verksamhet. Sedan år 2015 arbetar Hielm som vicedirektör för Codex Alimentarius-kommissionen vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO som svarar för internationella säkerhets- och kvalitetsstandarder för livsmedel.

Livsmedelssäkerhetsdirektören leder livsmedelssäkerhetsenheten vid ministeriets livsmedelsavdelning och svarar för främjandet av strategiska och administrativa projekt inom enhetens verksamhetsområde. Vidare har direktören ansvar bl.a. för beredningen av regionförvaltningsverkens och Säkerhets- och kemikalieverkets resultatstyrning när det gäller ministeriets uppgifter. Direktören deltar också i Livsmedelssäkerhetsverkets resultatstyrning.

Till utgången av år 2015 sköts direktörsuppgifterna av lagstiftningsrådet Anne Haikonen.

Mer information från jord-och skogsbruksministeriet:

avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 16 2286
konsultativa tjänstemannen Päivi Marttila, tfn 0295 16 2205