Sikarbetsgrupp: begränsningar i maskstorleken och och ett forskningsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet 15.2.2013 12.05
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte 31.8.2012 en arbetsgrupp med uppgift att göra förslag för främjandet av hållbart fiske av havsgående sikbestånd. Sikarbetsgruppen har granskat sikbeståndens tillstånd, hotstatusen för vandringssiken och uppgifter om sikfisket.

Sikarbetsgruppen föreslår i betänkandet som färdigställdes idag 15.2.2013 att:


  • Jord- och skogsbruksministeriet bereder en ändring av förordning om fiske med bestämmelser om maskstorlekar i sikfisket och om en höstfredning av siken i älvarna. Dessutom skulle statistikföringen av nätfisket justeras.

  • Knutavståndet i sikfisket med nät ska vara minst 43 millimeter. I Kvarken och Bottenviken är det motiverat att tillåta fiske efter lokala skärgårdssikar och den havslekande siken med tätare nät.

  • Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet som en åtgärd på medellång sikt bereder ett forsknings- och uppföljningsprogram. Med forskningen utreds tillståndet för vandringssiken och andra havsgående sikbestånd, hur fisket riktas på sik, fiskeredskapens selektion, utvecklingsbehoven i utplanteringen av sik och möjligheterna för ett riktat fiske efter utplanterad sik samt behovet för en regional och tidsmässig reglering av sikfisket från början av år 2016. Programmet skulle gälla åren 2013–2018 och en uppföljningsgrupp som består av olika intressegrupper skulle tillsättas för uppföljningen av programmet.

Sikarbetsgruppen har konstaterat att bedömningen av hotstatusen för fiskar och informerandet av konsumenterna har en viktig betydelse i parti- och minuthandeln med fisk. Av denna orsak föreslår arbetsgruppen att bedömandet av hotstatus och informerandet av konsumenterna genomförs på ett så transparent och öppet sätt som möjligt samt genom att fiskets intressegrupper ges möjligheten att delta. Dessutom föreslår arbetsgruppen att en regelbunden dialog mellan fiskeribranchen och centralhandeln samt miljöorganisationerna upprätthålls.

I arbetsgruppen fanns representanter för myndigheterna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Egentliga-Finlands NTM-central), fiskeriorganisationer (Livsmedelsindustriförbundet, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Yrkesfiskarförbund, Finlands Fiskhandlarförbund, Finlands Fiskodlarförbund, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Satakunnan Kalatalouskeskus, Tornionjoen kalastusalue, Österbottens Fiskarförbund), naturskyddsorganisationer (Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland) samt centralhandeln (K-gruppen, S-gruppen). Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet fungerade som arbetsgruppens vetenskapliga rådgivare.

Arbetsgruppen fann en bred samstämmighet. Finlands naturskyddsförbund, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation och Tornionjoen kalastusalue kunde dock inte ansluta sig till den. Miljöministeriet, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto och WWF Finland lämnade sina kompletterande utlåtanden.

Ytterligare information från jord- coh skogsbruksministeriet:
fiskerirådet Markku Aro, tel. 040 740 2387
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tel. 0400 392 011