Skogslagen förändras

Jord- och skogsbruksministeriet 13.6.2013 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet överlämnade i dag 13.6 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av skogslagen. I lagen görs stora reformer för att den ska möta bättre de förändringar som gäller skogsägarnas mål, skogssektorns omvärld och hela samhället. Reformen står också i linje med statsminister Katainens regeringsprogram och propositionen är ett viktigt led i den pågående totalreformen av skogslagstiftningen.

– Målet med ändringen är att främja en mångsidigare skogsvård och uppmuntra skogsägare att sköta sina skogar aktivare än i dag. Reformen ökar skogsägarnas valfrihet och inverkar positivt på naturens biologiska mångfald, konstaterar minister Jari Koskinen.

Förslaget innebär stora ändringar i lagens innehåll jämfört med den gällande lagen. Ändringarna hjälper skogsägare att fästa mer vikt vid sina mål när de vårdar skogar. Ett ytterligare mål är att förbättra skogsbrukets lönsamhet och skapa förutsättningar för skogsförädlingsindustrin. Vidare ska den detaljerade regleringen minskas och skogsägarnas valfrihet och ansvar ökas när det gäller förvaltning av skogsegendomen.

Regeringens proposition följer i huvudsak den breda arbetsgruppens nästan enhälliga förslag. I gruppens förslag gjordes vissa små ändringar och preciseringar bl.a. efter vårens remissomgång.

– Beredningsarbetet har varit en lång och engagerande process. Arbetet, som inleddes redan år 2010, har utförts tillsammans med de viktigaste intressentgrupperna. Det är fint att branschen står så starkt bakom de huvudsakliga riktlinjerna. På detta sätt är det lättare att bidra till skogsvården och -användningen på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, säger minister Koskinen.

Skogslagen ger riktlinjerna för vård och användning av våra skogar. Skogsbruket och skogsförädlingsindustrin sysselsätter 100 000 personer i hemlandet och utgör ca 20 % av värdet av hela Finlands varuexport. Hållbart brukade förnybara skogsresurser är också en viktig råvara till biobränslen, biokemikalier och bioenergi.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Tiina Rytilä, specialmedarbetare, tfn 0295 16 2132
Juha Ojala, överdirektör, tfn 0295 16 2415
Matti Mäkelä, överinspektör, tfn 0295 16 2307

Jari Koskinen