Sockersektorns diversifieringsstöd beviljas också för investeringar i jordbruket

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2009 12.01
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag en förordning om styrning av tillfälligt diversifieringsstöd för sockerindustrin till investeringar i gårdsbruket. Tidigare har diversifieringsstöd beviljats för företagsverksamhet utanför jordbruket, för grundande och utveckling av nya företag samt för investeringar. Det är fortsatt möjligt att ansöka om företagsstöd.

Diversifieringsstödet ligger i linje med diversifieringsprogrammet för omstrukturering av sockersektorn i Finland. Programmet gäller områden där odling av sockerbeta berörs av den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin. Till stödets målgrupp hör de sockerbetsodlare som hade grundleveransrättighet för socker med Sucros Ab regleringsåret 2006/2007 och/eller 2007/2008. Diversifieringsstödet finansieras fullt ut med EU-medel som uppgår totalt till ca 6,73 miljoner euro.

Stöd kan beviljas för byggande av lager för jordbruksprodukter, anskaffning av sockerbetsupptagare, anskaffning av maskiner som behövs vid odling av vissa specialgrödor, byggande av värmecentraler på gårdsbruksenheter samt för täckdikning av en åkerareal som motsvarar arealen för odling av sockerbeta. Stöd kan beviljas i form av understöd till högst 35 procent av de godtagbara kostnaderna.

Ansökningstiden för stödet börjar den 18 november 2009 och går ut den 15 mars 2010. Ansökningarna behandlas på Egentliga Finlands arbets- och näringscentral.

Eftersom anslaget för diversifieringsstödet är begränsat, kan man vid behov tillämpa en urvalsprocess vid beviljande av stöd. Stödobjekten har ställts i prioritetsordning. Om det finns flera ansökningar som gäller samma stödobjekt, ges de sökande prioritet vars grundleveransrättighet förhållandevis har minskat mest. Om rättigheten har förändrats lika mycket, beviljas dessa sökande stöd i den kronologiska ordning som deras ansökningar mottagits. Mer information om ansökan om stöd och prioritetsordningen finns att få på Landsbygdsverkets webbsida www.mavi.fi.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Mika Saari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52242, 040 180 6544, fö[email protected]
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 020 772 5689, fö[email protected]