Statsrådet beslutade om ändring av förordning om stödjande av projektverksamhet

Jord- och skogsbruksministeriet 25.9.2008 12.06
Pressmeddelande -

Statsrådet ändrade i dag statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden. Ändringarna gäller bl.a. definitionen på anläggningstillgångar, godkännande av naturaprestationer, konstruktioner som investeringsstödobjekt och plikten att försäkra byggnadsinvesteringar. Till övriga delar har det gjorts preciserande ändringar i förordningen.

Förordningen träder i kraft den 6 oktober 2008. Verksamheterna kan genomföras i hela området för programmet för utveckling av landsbygden i det Fastlandsfinland under perioden 2007-2013.

Enligt förordningen är det möjligt att bevilja stöd för konstruktioner när det gäller allmännyttiga investeringar. I samband med anskaffning av en byggnad ger kostnaderna för markförvärv rätt till stöd, likaså brand- och talkoförsäkringspremierna när det gäller byggnadsinvesteringar. Vidare kan stöd beviljas för de bokförings-, rese-, löne-, arvodes- och kontorskostnader som administreringen av allmännyttiga investeringsprojekt medför.

Termen talkoarbete försvinner och i stället används uttrycket arbete som utförs utan vederlag till förmån för ett projekt. Detta arbete betraktas som godtagbar kostnad i investerings- och utvecklingsprojekt. Vidare beaktas det som naturaprestation och godtas som privatfinansiering. Värdet på arbete utan vederlag kan uppgå till högst 75 procent av den privata finansieringen.

Förordningen kan tillämpas retroaktivt på beslut om ändring av projektstöd och de lokala aktionsgruppernas verksamhetspenning. Stöd kan också beviljas för allmännyttiga investeringar inledda efter 1.1.2008 när det gäller anläggningar och konstruktioner.

Landsbygdsprojekten finansieras med medel ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. För regional och lokal utveckling av landsbygden har reserverats sammanlagt 395,55 miljoner euro EU-pengar. Den nationella finansieringen uppgår till 433,45 euro. I denna ram ingår såväl av TE-centralerna som av Leaderaktionsgrupperna beviljade projekt- och företagsstöd.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, tfn 040 5246112
överinspektör Salla Rossi, tfn 040 7546639

Landsbygdsverket fastställer blanketterna och anvisningarna för projektstöd och informerar om dem.

Mer information från Landsbygdsverket:
överinspektör Reijo Martikainen, tfn 020 7725 677
överinspektör Sari Parviainen, tfn 020 7725 697