Statsrådet beslutade om investeringsstöd för gårdsbruk 2010

Jord- och skogsbruksministeriet 8.10.2009 10.36
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag förordningen om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk som fastslår stödobjekten, stödbeloppet och ansökningstiderna för år 2010. Enligt förordningen är stödobjekten, -formerna och -nivåerna i huvudsak desamma som år 2009 men vissa ändringar har det gjorts.

Enligt ändringarna är det nu möjligt att också inom svinhushållning och produktion av fjäderfäkött bevilja stöd för nybygge av gastäta spannmålssilor. Vidare kan man inom mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel bevilja stöd för anskaffning av en anordning för utdelning av foder eller en fullfodervagn i stället för ett fast utfodringssystem. Ytterligare när det gäller stöd för förvärv av bebyggda jordbruksfastigheter, tillämpas inte längre friheten från överlåtelseskatt. Denna frihet som byggt på räntestöd vid anskaffning av fastighet kommer antagligen att avskaffas nästa år.

Stödnivåerna fastställs delvis enligt stödobjekten och delvis enligt jordbruksföretagets läge. Stödformerna består av understöd och räntestöd som ingår i räntestödslån. Därtill är det möjligt att bevilja statsborgen för investeringar i mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln. Understödet för mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln delfinansieras av EU, andra objekt finansieras helt genom nationella medel. Stöden beviljas inom ramen för medlen i jordbrukets utvecklingsfond och statens fullmakt att bevilja räntestödslån år 2010.

Ansökningstiderna för investeringsstöd blir längre. Vidare är ansökan kontinuerlig om en produktionsbyggnad som är nödvändig för jordbruksföretagets verksamhet, förstörs och om orsaken till förstörelsen är en plötslig oväntad av sökanden oberoende olyckshändelse.

Den första ansökningstiden för 2010 års investeringsstöd börjar 14.10.2009, dvs. samma dag som förordningen träder i kraft, och går ut 30.11.2009. Avsikten är att besluten är färdiga i januari-februari 2010. De övriga ansökningstiderna är 1.1 - 31.3.2010, 15.4 - 15.8.2010 och 1.9 - 15.10.2010. Dessa ansökningstider gäller dock inte för köp av bebyggda jordbruksfastigheter, utan stöd kan sökas under tiden 1.1 - 30.11.2010.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Mika Saari, tfn 09-160 52242

Landsbygdsverket:
jordbruksöverinspektör Kari Ojala, tfn 020 772 5689