Statsrådet godkände det kompletterade landsbygdsprogrammet

Jord- och skogsbruksministeriet 4.4.2007 11.27
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände idag det kompletterade förslaget till program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för perioden 2007–2013. Det tidigare programförslaget godkändes 3.8.2006 och förslaget lämnades därefter till Europeiska kommissionen. Finland har fört ett flertal bilaterala förhandlingar med kommissionen och programmet har preciserats och kompletterats utgående från dessa förhandlingar. De viktigaste ändringarna gäller miljöstöden för jordbruket.

Ur miljöstöden för jordbruket avlägsnades kalkning, minskning av bekämpningen av växtsjukdomar, effektivering av användningen av cellsaft från potatis samt minskning av risken för avrinning av näringsämnen på gårdar som odlar trädgårdsväxter. Inom stödregionerna A och B tillades för odlare som förbinder sig till miljöstödets basåtgärder en skyldighet att välja minst en tilläggsåtgärd. På odlingsareal för vanliga åkerbruksväxter inom stödregionerna A och B kan man fortfarande välja högst fyra tilläggsåtgärder. På odlingsareal för trädgårdsväxter krävs inget val av tilläggsåtgärder, men odlaren kan om så önskas välja högst två tilläggsåtgärder. Definitionen av en husdjurslägenhet preciserades: på en odlares gård måste finnas minst 0.4 djurenheter animalieproduktionsdjur per stödberättigad hektar åker eller minst 25 djurenheter, för att gården skall anses vara en husdjurslägenhet. Stödnivåerna preciserades i fråga om både miljöstödet och djurens välbefinnande. Exempelvis bland specialstöden sänktes stödnivåerna för reglerbar dränering på grund av de fasta kostnaderna som avlägsnats ur beräkningen av stödnivåerna.

Åtgärderna i programmets axlar 1, 3 och 4 preciserades och deras framställning kompletterades.

Under programperioden 2007–2013 uppgår det preliminära finansieringsbeloppet som allokeras för åtgärder som tas i bruk i Fastlandsfinland till 6 626 miljoner euro. Den offentliga finansieringen av programmet och dess axlar ändrades inte i förslaget som godkändes av statsrådet i augusti 2006. Det privata finansieringsbeloppet beräknas i alla fall öka med 235 miljoner euro på grund av ändringar som vidtagits i axel 3. Det privata finansieringsbeloppet beräknas alltså uppgå till 782 miljoner euro och programmets totalkostnader till 7 408 miljoner euro.

Statsrådet godkände idag också förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket för perioden 2007–2013. Stödsystemen i förordningen som nu godkändes ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland lämnas efter statsrådets godkännande till kommissionen för godkännande. Om kommissionens handläggning ger upphov till andra än ändringar av teknisk natur lämnas programmet på nytt till statsrådet för handläggning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Överinspektör Tiina Malm, tfn (09) 160 54220, 040 733 6223