Stödförhandlarna gav ett förslag angående stödet för växtproduktion

Jord- och skogsbruksministeriet 13.3.2007 15.55
Pressmeddelande -

Statens och lantbruksproducenternas (MTK och SLC) företrädare i förhandlingarna om det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsproduktion enades i dag 13.3 om ett förslag angående stödet för växtproduktion i södra Finland. Förslaget kommer att läggas fram för jord- och skogsbruksministeriet.

Av det 55 miljoner euro stora nationella stöd som tidigare har betalts i form av tilläggsdel till miljöstödet överfördes 40 miljoner euro till miljöstödet för jordbruket att användas till sådana åtgärder i stödregionerna A och B som ersätter den utgående tilläggsdelen.

År 2007 kan tilläggsdel till miljöstödet betalas bara till gårdar vilkas miljöstödsförbindelse som har ingåtts i enlighet med programperioden 2000–2006 fortgår. Det belopp som beräknas åtgå till ändamålet är 2 miljoner euro. Det återstående anslaget om 13 miljoner euro reserverades för stödet för växtproduktion i södra Finland. Det är meningen att stödet skall betalas i form av s.k. stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) till gårdar vilka inte har en gällande miljöstödsförbindelse som ingåtts under programperioden 2000–2006.

Lands- och gårdsspecifika tak har fastställts för stödet av mindre betydelse. I detta skede är det genom förordning av statsrådet möjligt att besluta om användningen av den pott på 8,8 miljoner euro som står till förfogande inom ramen för landskvoten. Betalningen av stöd på gårdsnivå begränsas av att stödet av mindre betydelse, inklusive stödet för jordbruksrådgivning, kan uppgå till högst 3 000 euro/gård under en treårsperiod. Detta belopp kan betalas på en enda gång.

Avsikten är att statsrådets förordning senare skall ändras så, att den möjliggör utbetalning av 13 miljoner euro. Ändringen förutsätter att kommissionen ändrar sin förordning om stöd av mindre betydelse. I sammanhanget väntas kommissionen också höja det gårdsspecifika stödtaket. Förordningen väntas bli ändrad under år 2007.

Dessutom har det i anslutning till stöduppgörelsen för år 2007 överenskommits om att miljöstödsutfallet i förhållande till den 40 miljoner euro stora stödöverföringen skall granskas för sig hösten 2007. Målet är att överföringen skall utnyttjas fullt ut i stödregionerna A och B. Utgående från granskningen lägger stödförhandlarna fram de åtgärdsförslag som behövs så, att hänsyn tas till hur den nationella tilläggsdelen till miljöstödet har fördelats mellan de olika produkterna tidigare.

Förhandlingsparterna framhåller behovet av att för tiden efter år 2007 åstadkomma en mera långvarig uppgörelse med EU-kommissionen beträffande det nationella stödet. Uppgörelsen bör trygga också förutsättningarna för växtproduktion i södra Finland.

Närmare upplysningar:
överdirektör Ilkka Ruska, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 504 0192
ordförande Michael Hornborg, MTK, tfn 040 722 0552
ordförande Holger Falck, SLC, tfn 050 555 3711