Renskötselområdet fick en extra kvot för jakt på varg

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2009 12.24
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet kompletterar föreskriften om största tillåtna fångster av varg inom renskötselområdet vilket innebär att man får fälla ytterligare 15 vargar. Syftet med beslutet är att minska skador av varg i renskötselområdet. En extra kvot behövs eftersom den kvot på tio vargar som området fick i början av augusti, uppfylldes på ca en månad.

Enligt den senaste informationen kan det i renskötselområdet fortsatt finnas upp till 30-35 vargar av vilka dem flesta rör sig på båda sidorna om den finsk-ryska gränsen. Under de senaste åren har skador av varg växt påtagligt inom renskötselområdet trots ett talrikt antal fällda vargar.
De tio licenser som Uleåborgs jaktvårdsdistrikt beviljade tidigare, användes för att eliminera en vargflock som orsakade stora skador på ren i områdena för Kallioluoma och Hossa-Irni-renbeteslagen i Kuusamo. Under början av året dödade flocken enbart i området för Kallioluoma-renbeteslaget 154 renar. Flocken rörde sig enormt smidigt i området och flyttade sig alltid då och då till den ryska sidan, vilket gjorde jakten i praktiken omöjlig på vårvintern. Det är mycket sannolikt att flocken förökade sig på den ryska sidan under sommaren.
En rejäl ökning av kvoten utifrån den preciserade informationen innebär också att Lapplands, Uleåborgs och Kajanalands jaktvårdsdistrikt får fler möjligheter att förebygga skador även i sådana renbeteslagsområden där skadefrekvensen än så länge är låg.
Antalet skador visar att i renskötselområdet kan en enda vargflock vara en mycket effektiv predator. För vargen är renar som rör sig fritt över området de mest sannolika bytesdjuren.
Det är således högst sannolikt att rennäringsföretagarna i renbeteslaget vid östra gränsen kommer att drabbas av helt orimliga skador, om vargar som vållar stor skada inte elimineras.

Enligt förvaltningsplanen för vargstammen i Finland är det inte meningen att öka antalet vargar i renskötselområdet. Vargarnas vandring till Sverige kan tryggas genom dagens politik utan att man låter vargflockar som vållar stor skada på näringen, samlas i renskötselområdet. I renskötselområdet hör vargen till bilaga V till habitatdirektivet, vilket innebär att jakt på varg i princip är tillåten. Med jaktvårdsdistriktets tillstånd är det möjligt att jaga vargar i renskötselområdet under tiden 1.10 - 31.3 inom ramen för av jord- och skogsbruksministeriet fastställda största tillåtna fångstmängder.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 52 283, 040 733 62 29
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 09-160 52 469, 040 867 26 67

Sirkka-Liisa Anttila