Finland också med i arbetet att bekämpa främmande arter i EU

Jord- och skogsbruksministeriet 25.10.2013 11.24
Pressmeddelande -

Regeringen tog 24.10.2013 ställning till sätten att bekämpa invasiva främmande arter i EU. EU ska göra upp en förteckning över de mest invasiva främmande arterna. Målet är att bekämpa reproduktion samt införsel och spridning till EU-området och minska skador av främmande arter som har stor utspridning. Finland är positivt till EU-kommissionens mål och i synnerhet till förebyggande bekämpning som är avsevärt enklare och billigare än återställning av skadorna efteråt.

Främmande arter är arter av organismer som spridit sig till nya platser med hjälp av människan, t.ex. trädgårdsväxter, viltarter, vattenorganismer eller skadegörare. De kan ha brett ut sig till en ny miljö även oavsiktligt, såsom rovvattenloppan som spridig sig med Östersjöfartyg. I den nya miljön kan dessa för oss främmande arter orsaka olika skador, t.ex. förändra miljön, tränga undan ursprungliga arter, sprida sjukdomar eller skada odlingsväxter eller skogsbruket. De här främmande arterna är invasiva.

EU har målet att avhjälpa problemen kring invasiva främmande arter genom en gemensam EU-lagstiftning. I september 2013 gav kommissionen ett förslag till förordning som ska bida till at stoppa invasion och spridning av invasiva främmande arter.

Målen och åtgärderna i förslaget överensstämmer bra med Finlands nationella strategi för främmande arter. Många av de åtgärder som kommissionen föreslår utförs redan i Finland på någon nivå. Det är dock viktigt att EU-länderna inte längre behöver bekämpa främmande arter ensamma.

Det fortsatta arbetet ska gå ut på att man utreder i detalj vilka krav förordningen medför för Finland. Till exempel utrotning av vitt utbredda arter bl.a. längs väg- och bannätet kan orsaka stora kostnader för staten. Därför borde medlemsländerna få själva besluta om utrotning av de vitt utbredda arterna. En uppskattning av de direkta kostnader som förordningen innebär för Finland görs innan Finland åtar sig att följa förslaget.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Johanna Niemivuo-Lahti, miljööverinspektör, tfn 0295 162 259

Jari Koskinen regeringen
EU