Nya träbaserade produkter ska ge Finland ekonomisk tillväxt

Jord- och skogsbruksministeriet 28.9.2015 12.04
Pressmeddelande

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Satsningar på skogsbaserad bioekonomi görs framför allt inom spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter, som ska främja marknadstillträdet för virke liksom även lansering av nya produkter, tjänster och innovationer.

– Finland önskar att nya träbaserade produkter, såsom flytande biobränslen, miljövänliga textilier, biokompositer och rentav gödselmedel, ska ge ekonomisk tillväxt, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Arbetet med att ta fram och kommersialisera nya produkter påskyndas med offentlig finansiering. Man bör dock se till skogsbranschens konkurrenskraft som helhet, för aktörernas egna insatser i utvecklingen av nya produkter finansieras med intäkter från nuvarande produkter.

Under de kommande åren anvisas spetsprojektet offentliga medel om ca 50 miljoner euro. I genomförandet av projektet deltar jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet. Att främja marknadstillträdet för virke hör i synnerhet till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

 – Att säkra tillgången till biomassa för nya investeringar är en förutsättning för att skogsbranschen ska kunna växa, säger minister Tiilikainen.

Marknadstillträdet för virke förbättras genom åtgärder som höjer medelstorleken på skogsbruksenheterna och påskyndar generationsväxlingar av skogsbruk. Samtidigt uppmuntrar man till ett företagsmässigt skogsbruk. Avsikten är att de ändringar som görs i skattelagstiftningen ska träda i kraft vid ingången av 2017. Systemet för skoglig information och de elektroniska tjänsterna ska utvecklas, vilket också stärker utbudet av virke. Sammanlagt 13 miljoner euro satsas på ett effektivare nyttjande av informationen om skogstillgångar och på utvecklingen av elektroniska tjänster. Arbetet har redan inletts.

Andra betydande åtgärder är främjande av träbyggande genom att vissa författningar och byggbestämmelser upphävs, främjande av investeringar i skogsindustrin och främjande av mekanisk skogsindustri samt forsknings- och innovationsprogram inom bioekonomi.

Ytterligare information:
Anne Kettunen, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 51 69
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444

Kimmo Tiilikainen spetsprojekt