I fortsättningen får gårdar sälja större mängder obehandlad mjölk

Jord- och skogsbruksministeriet 27.9.2012 8.20
Pressmeddelande -

Enligt det förslag till förordning som jord- och skogsbruksministeriet har under arbete just nu ska en primärproducent få sälja större kvantiteter obehandlad mjölk på gården än i dag utan att behöva ansöka om godkännande av anläggning. De gårdar som säljer över 2 500 kg obehandlad mjölk per år behöver i fortsättningen endast lämna en anmälan om en livsmedelslokal till livsmedelstillsynsmyndigheten. Anmälan krävs inte av gårdar som säljer små mängder, utan verksamheten betraktas som primärproduktion på samma sätt som i dag.

− Ett enklare system är ett svar på konsumenternas önskemål och ingår också i regeringens politik som har målet att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, konstaterade jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen som tog emot en medborgaradress i Helsingfors.

Ministeriet har arbetat med beredning av ändringarna redan i två års tid. Livsmedelssäkerhetsverket Evira arbetade fram en kartläggning av riskerna i obehandlad mjölk, dvs. en så kallad riskprofil. Redan innan riskprofilen blev färdig ordnade ministeriet förhandlingar med experter och leverantörer av obehandlad mjölk.

Utifrån riskprofilen ska villkoren för försäljning av obehandlad mjölk harmoniseras. Förslaget till förordning innehåller vissa metoder för hantering av hälsoriskerna, bl.a. att följa upp hälsan hos boskapsdjuren, separera primärproduktionen och livsmedelslokalen från varandra, att förvara obehandlad mjölk tillräckligt svalt, bestämma en försäljningstid för mjölken samt att kräva skriftlig produktinformation som ges till konsumenten.

Anledningen till ändringarna är att direktförsäljning avobehandlad mjölk har åtminstone på vissa gårdar ökat och ligger nu över primärproduktionsgränsen på 2 500 kg per år. Eviras riskprofil tar hänsyn till de mikrobiologiska riskerna i obehandlad mjölk, t.ex. EHEC-bakterien som är farlig för människan.

Minister Koskinen framhäver att ändringarna är en önskad och positiv sak, men man ska ändå slå vakt om konsumenternas hälsa och säkerhet. De främsta biologiska riskerna, dvs. bakterier som orsakar sjukdomar och hotar livsmedelssäkerheten i obehandlad mjölk, är EHEC, kampylo, Listeria monocytogene och salmonella. Dessa bakterier kan vara allvarliga hot mot folkhälsan. Hälsorisken ökar också omobehandlad mjölk förvaras hemma i köket för länge vid för hög temperatur.

− Avsikten är att förslaget till förordning sänds för utlåtande i höst. Bestämmelserna får sin slutliga form utifrån utlåtandena. Även Europeiska kommissionen informeras om de nya bestämmelserna som kommissionen kan kommentera. De nya bestämmelserna träder i kraft år 2013, säger direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 16 2479
veterinäröverinspektör Joanna Kurki, tfn 0295 16 2151

Ytterligare information om Eviras riskprofil över obehandlad mjölk:
http://www.evira.fi/portal/se/evira/aktuellt/arkiv/?bid=3076

Jari Koskinen