Nedskärningar i årets direktstöd

Jord- och skogsbruksministeriet 25.4.2013 5.44
Pressmeddelande -

Enligt EU-kommissionens förslag ska de direkta jordbrukstöden 2013 skäras ned med 4-5 procent. Nedskärningarna gäller gårdsstödet, bidraget för mjölkkor, bidraget för nötkreatur, bidraget för tackor, kvalitetsbidraget för slaktlamm, bidraget för olje- och proteingrödor samt bidraget för stärkelsepotatis. På grund av ändringen kommer utbetalningen av gårdsstödet, bidraget för tackor samt bidraget för olje- och proteingrödor troligen att ske först i mitten av december i stället för i början av december.

Det är första gången budgetdisciplinen, som presenterades år 2003, tillämpas. Kommissionens budgetprognoser har visat att de maximala årliga betalningarna överskrids om utbetalningarna av direktstöd är lika stora som under tidigare år. För att undvika detta ska den sammanlagda summan av direktstöd, som beviljas jordbrukare utifrån 2013 års stödansökningar, sänkas med 1,47 miljarder euro.

Enligt dagens uppskattning kommer nedskärningen att gälla den delen av gårdens gemensamma direktstöd 2013 som överskrider ett visst tak. Taket är antagligen 0 - 5 000 euro.

På förslag av kommissionen kan rådet ändra anpassningssatsen senast den 1 december utgående från de slutliga utgiftsprognoserna. Kommissionens förslag bygger på de fastställda slutsatserna om den fleråriga finansieringsramen (2014-2020).

Mer information från jord- och skogbruksministeriet:
Mirja Kiviranta, tel. 0295 16 2352
Juha Palonen, tel. 0295 16 2356
Marjatta Jokela, tel. 0295 16 2210
e-post: [email protected]

Jari Koskinen
EU