58 000-64 000 älgar beräknas bli fällda nästa höst

Jord- och skogsbruksministeriet 18.4.2007 7.52
Pressmeddelande -

Den nuvarande situationen i fråga om älgtäthet har diskuterats av jord- och skogsbruksministeriet, Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. De har gått igenom jaktresultaten från hösten 2006 och granskat hur älgstammen och antalet älgskador har utvecklats per jaktvårdsdistrikt. Slutsatsen var att den eftersträvade älgtätheten i huvudsak har uppnåtts, och att målet nu är att älgstammen hålls så stabil som möjligt. Minskningsbehov har i huvudsak förekommit inom Uleåborgs, Kajanalands och Lapplands jaktvårdsdistrikt. Enligt förhandsberäkningarna kommer 58 000–64 000 älgar att fällas denna höst.

Antalet jaktlicenser för älg som beviljas denna höst kommer att vara mindre jämfört med tidigare år. Uppskattningen vid diskussionen var att 58 000–64 000 älgar kommer att fällas denna höst. Ifjol höstas fälldes sammanlagt 75 000 älgar. Den älgstam som återstår efter höstjakten 2006 omfattar enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgifter 79 000–93 000 djur. Stammen ökar ytterligare med omkring 150 procent efter vårens kalvning. Vid motsvarande tidpunkt ifjol bestod älgstammen enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet beräkning av ca 95 000–105 000 djur.

Mängden skogsskador som orsakats av hjortdjur har minskat avsevärt från ifjol, då de uppgick till över fem miljoner euro. Eftersom ersättning för skogsskador får sökas under tre års tid efter att skadan konstateras är det möjligt att det ännu kommer in ansökningar för skador som har uppstått under de senaste två åren, då älgstammen var större. Också antalet älgkrockar har minskat påtagligt i hela södra Finland.

I samband med förhandlingarna har man även granskat de förhandlingar som under vårens lopp förts bland olika intressentgrupper inom jaktvårdsdistrikten, och diskuterat de dimensioneringsbehov för höstens älgjakt som behandlats vid dessa. De regionala målsättningarna för mängden beviljade jaktlicenser kommer att klarna när förhandlingarna bland de olika intressentgrupperna, som koordineras av jaktvårdsdistrikten, har slutförts.
Ansökningar om jaktlicens skall lämnas in hos respektive jaktvårdsförening senast den 30 april. Jaktvårdsföreningarna sänder ansökningarna tillsammans med sitt utlåtande vidare till jaktvårdsdistrikten senast den 15 maj, och dessa ger sitt beslut senast den 10 augusti. Antalet älgar som får fällas under höstjakten bestäms lokalt enligt rådande älgtäthet.

Mer information:
Jussi Laanikari, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet. Tfn (09) 160 52283, 040 733 6229
Jyrki Pusenius, forskare, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Joensuu vilt- och fiskeriforskning. Tfn 0205751407, 0400 529 865