Utkastet till nordiska näringsrekommendationer offentliggörs för kommentarer

Jord- och skogsbruksministeriet 1.11.2012 13.51
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som utarbetar nya nordiska näringsrekommendationer har offentliggjort den första delen av sitt utkast till rekommendationer för kommentarer. Det offentliga hörandet sker i tre omgångar. Om vetenskapliga och tekniska kommentarer om den första omgången bes på elektroniska blanketter senast den 26 november 2012. Blanketterna finns på adressen www.nnr5.org. De två följande höranderundorna arrangeras i slutet av året 2012 och i början av året 2013. De förnyade rekommendationerna offentliggörs i april 2013.

I det första stadiet önskas kommentarer om följande näringsämnen/teman: vitaminerna C, E och K, natrium som salt, kalium, koppar, selen, fluor, vätske- och vattenbalansen, antioxidanter i kosten och jod.

I utarbetandet av rekommendationerna har deltagit mer än 100 experter i fyra års tid

Utkastet till näringsrekommendationerhar kommit till som ett resultat av grundlig vetenskaplig utvärdering med mer än etthundra experters insats. I arbetet har huvuduppmärksamheten fästs vid sådana områden, inom vilka nya vetenskapliga belägg erhållits.

Utgående från de vetenskapliga beläggen har experterna fastställt referensvärden för intaget av näringsämnen med hjälp av vilka man säkerställer ett så gott näringstillstånd som möjligt och förhindrar livsstilssjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos, vissa typer av cancer, typ 2 diabetes, fetma och dessas riskfaktorer.

De finska rekommendationerna uppdateras 2013

Finlands nationella näringsrekommendationer uppdateras utgående från de nordiska rekommendationerna beaktande den finska befolkningens närings- och hälsotillstånd. Statens näringsdelegation offentliggör de uppdaterade finska rekommendationerna år 2013.

Mer information i Finland: Raija Kara, generalsekreterare, Statens näringsdelegation, tfn 050 4099 860, raija.kara(at)evira.fi

Wulf Becker
Professor, ordförande för NNR5-gruppen
Svenska Livsmedelsverket
+46 18 175731 tai +46 709 245549
wulf.becker(at)lv.se

Ulla-Kaisa Koivisto-Hursti (tekniska frågor och frågor som hänför sig till processen)
Vetenskaplig sekreterare för NNR5-projektet
Ulla-Kaisa.KoivistoHurst(at)slv.se

Jari Koskinen