Utredning om hur odlingsmetoder påverkar på förekomsten av bin

Jord- och skogsbruksministeriet 22.2.2013 8.02
Pressmeddelande -

I EU-länderna, även i Finland, pågår en diskussion om de negativa konsekvenser som växtskyddsmedel innehållande neonikotinoider orsakar hos bin och andra pollinerande insekter.

Finland deltar i en sameuropeisk utredning som gäller sjukdomar och dödlighet hos bin. Utredningen som inleddes i somras har inte visat i flera andra europeiska länder allmänna bidöd i kupor, vilka har samband med neonikotinoider.

I mitten av januari gav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA ut en riskbedömning av neonikotinoider. Enligt bedömningen är användningen av neonikotinoider problematiska för bin i vissa fall. EU-kommissionen arbetar med ett förslag till bestämmelser som ska begränsa användningen av neonikotinoider.

Behandlingen av frågan i kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa har senarelagts till mars på grund av kommissionens interna förhandlingar och flera medlemsländers kommentarer. Begränsningarna är planerade att införas redan i juli.

− Vi hoppas att behandlingen ges mer tid för att alla eventuella effekter och alternativa sätt att se på saken kan bedömas i lugn och ro. Med tanke på den information som vi nu har tycker jag att ett totalförbud är för radikalt i detta skede, säger jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Effekterna av odlingsmetoder måste utredas ytterligare

Ytterligare studier ger en möjlighet att se på vilka negativa effekter användningen av neonikotinoider har för bin när det gäller odlingsmetoder. I Mellaneuropa är såväl växtarterna som odlingsmetoderna annorlunda än hos oss. Där sker sådden med tryckluftsmaskiner som sprider damm i omgivningen från utsäde som är betat med växtskyddsmedel.

I Finland använder vi nästan enbart mekaniska såddmaskiner, vilket gör att resterna inte sprids i luften med dammet. Vidare är rybsutsädet betat redan på fabriken och betningsämnet sitter fast i utsädet, vilket ger obetydliga mängder damm.

Enligt Koskinen måste vi fortsätta med studier och monitorering och utreda eventuella risker närmare. På samma gång måste vi också se till att resultaten sprids ut snabbt. − Att bevara naturens biologiska mångfald är vårt entydiga mål och det är livsviktigt att ha kvar bina i ekosystemet, betonar Koskinen.

I EU pågår som bäst en utredning om omfattningen av och orsakerna till bidöd i kupor. Sedan i fjol är Finland med i ett frivilligt uppföljningsprogram som handlar om dödlighet och sjukdomar hos bin. I Finland genomförs programmet av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Målet är att få jämförbar och tillförlitlig information om bidöd från medlemsländerna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
direktör, livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 16 2479
Mer information om biforskning:
professor Sinikka Pelkonen, Evira, tfn 0400 287 061