Ny lag om ett stödsystem för hållbart skogsbruk i kraft i juni

Jord- och skogsbruksministeriet 13.5.2015 13.19
Pressmeddelande

Regeringen har antagit en förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen. Det nya stödsystemet börjar gälla den 1 juni. Statsrådet godkände också förordningarna om närmare villkor för finansiering av stödet och om ett medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet.

Syftet med Kemera-stödsystemet är att öka skogarnas tillväxt, upprätthålla ett vägnät för skogsbruket, skydda skogarnas biologiska mångfald och bidra till skogarnas anpassning till klimatförändringen. Åtgärder som beviljas stöd är tidig vård av plantskog, vård av ungskog och uppsamling av klenvirke i samband med det, vitaliseringsgödsling, bekämpning av rotticka, vård av torvskog, byggande av en skogsväg, miljöstödsavtal och projekt för vård av skogsnaturen. Stödet, som är behovsprövat, får beviljas privata skogsägare. Bekämpning av rotticka är ett undantag, dvs. bekämpningsåtgärder kan vidtas på alla marker, dock inte i statsägda skogar. På samma sätt får stöd för projekt för vård av skogsnaturen också beviljas andra än privata skogsägare.

Innan man inleder åtgärderna ska stödsökanden lämna en ansökan om finansiering till Finlands skogscentral. Ansökan om finansiering för vitaliseringsgödsling, vård av torvskog och byggande av en skogsväg ska åtföljas av en genomförandeplan. Arbetet med att bygga en väg på en dikesren i samband med tidig vård av plantskog, vård av ungskog, bekämpning av rotticka och vård av torvskog får dock inledas innan ansökan är godkänd, men på stödmottagarens egen risk. Om projekt för vård av skogsnaturen fattar Finlands skogscentral beslut utifrån en projektansökan.

För tidig vård av plantskog beviljas 160 euro per hektar i stöd. Stödet för vård av ungskog uppgår till 230 euro per hektar och om man samlar upp klenvirke samtidigt med åtgärden är stödet 450 euro. För bekämpning av rotticka betalas 70 euro per hektar. Stödsummorna är lika stora i hela landet.

När det gäller vitaliseringsgödsling, vård av torvskog, byggande av en skogsväg och vård av skogsnaturen beviljas stödet enligt godtagbara skäliga åtgärdskostnader. Stödet för vitaliseringsgödsling och för små objekt inom vården av torvskog är 40 procent, för över fem hektar stora objekt är stödet 70 procent eftersom vattenvårdsåtgärderna är dyra och eftersom det krävs specialkompetens för att planera och genomföra sådana åtgärder.

Stödet för byggande av skogsvägar är graderat stödområdesvis. För byggande av en ny skogsväg är stödet 30, 40 eller 50 procent och för grundläggande reparation av en enskild väg är stödet 40, 50 eller 60 procent beroende på stödområdet. Om en broreparation också hör till projektet, kan stödet höjas med 10 procent. METSO-handlingsprogrammet genomförs genom miljöstödsavtal och projekt för vård av skogsnaturen.

För skogsvårdsåtgärderna och vägnätet behövs årligen ca 68 miljoner euro. För miljöstödet och skogsnaturens vårdprojekt behövs ytterligare ungefär sex miljoner euro.


Mer information:

forstrådet Marja Hilska-Aaltonen, tfn 040 7518 436
konsultativa tjänstemannen Kaisa Pirkola, tfn 040 7597 936
lagstiftningsrådet Kirsi Taipale, tfn 040 1394 123 (juridiska frågor)
[email protected]