Landsomfattande program för avloppssystem förbättrar avloppsvattentjänsterna

Jord- och skogsbruksministeriet 20.12.2012 11.58
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med miljöministeriet arbetat fram ett nationellt program för avloppssystem som löper fram till år 2016. Programmet ger riktlinjer och kriterier för att bygga avloppsnät i glesbygder och innehåller också en plan om statligt stöd för avloppsprojekt. Bättre avloppsvattentjänster minskar riskerna och belastningen från avlopp på vattnen och miljön. Programmet är bundet till övergångsperioden för förordningen om behandlingen av hushållsavloppsvatten utanför vattenverkens avloppsnät och genomförandet av planerna för vård av vatten.

Under de närmaste åren kommer de viktigaste utmaningarna inom Finlands vattentjänster att gälla glesbygdens avloppssystem. Kraven på avloppsreningsverken i tätorter växer. Kommunerna står inför val: antingen gäller det att sanera de små reningsverken eller att avleda avloppsvattnet till ett centralreningsverk. Valet mellan ett kommunalt avloppsnät och fastigheternas egna avloppssystem måste göras omsorgsfullt.

En behovskartläggning som togs fram för programmet visade att det finns upp till 65 000 glesbygdshushåll som är planerade att anslutas till ett avloppsnät. Det finns grundade skäl att sammanlagt ca 30 000 hushåll av dessa får avlopp under åren 2012 - 2016. Om stödanslagen hålls kvar på samma nivå som under de senaste åren går det att ansluta ca 20 000 hushåll till ett avloppsnät.

I behovskartläggningen ingick ca 100 överföringsavloppsprojekt av vilka de viktigaste, dvs. ca 50 projekt, behöver genomföras med statligt stöd under programperioden. Med de senaste årens anslag går det att genomföra 20 - 30 projekt. De närmaste årens stödanslag i programmet är vägledande eftersom det statliga stödet fastställs först i samband med den årliga budgetbehandlingen.

Programmet bygger i huvudsak på kommunernas utvecklingsplaner och regionala allmänna planer för vattentjänster. Programmet bidrar till att förverkliga planerna för vård av vatten i vilka projekten också ingår. Med tanke på glesbygdens invånare är det viktigt att kommunerna tydligt fastställer i utvecklingsplanerna de områden som är planerade att anslutas till ett avloppsnät. Informationen om utbyggnaden av näten hjälper såväl vattentjänstverken som fastigheterna att ta beslut.

Riktlinjerna i programmet för avloppssystem är avsedda för alla vattentjänstansvariga som funderar på avloppsvattenlösningar och vill jämföra systemen med reningsverkens nät med fastighetsspecifika system. Programmet för avloppssystem bygger på statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram och i ett uttalande av riksdagen.

Ytterligare information:
jord- och skogsbruksministeriet: vattenförvaltningsrådet Jaakko Sierla, tfn 040 751 8417
miljöministeriet: överingenjör Jorma Kaloinen, tfn 0400 143 910