Odlarna nöjda med yrkeskunskapen övervakare av jordbruksst

Jord- och skogsbruksministeriet 2.4.2007 6.19
Pressmeddelande -

Odlarna har givit ytterligare höjda betyg för jordbruksstödens övervakningsbesök. TE-centralernas övervakningsbesök får nu medeltalet 8,5, medan motsvarande betyg var 8,43 år 2004 och 8,32 år 2002. Detta framgår i en enkät som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra för att utreda odlarnas åsikter angående övervakningen av stöd.

Däremot upplevs systemet för jordbruksstöd fortfarande som svårt. Enligt odlarna var tvärvillkoren för direkta stöd som finansieras helt av EU (65 % av svaren) samt miljöstöden (60 % av svaren) de svåraste. Även under programperioden 2007–2013 kommer tvärvillkoren att vara förutsättningen för att miljöstöd och kompensationsbidrag skall beviljas.

Av dem som svarat uppgav 36 procent att de själva fyllde i sin stödansökan. Ungefär en fjärdedel uppgav att de emellanåt anlitade utomstående hjälp för utarbetandet av stödansökan, medan en tredjedel anlitade utomstående hjälp regelbundet. Den utomstående hjälp som oftast anlitades var rådgivare vid rådgivningsorganisation, privat stödansökningsassistent samt EU-assistent vid producentorganisationen. De viktigaste informationskällorna angående stödövervakningen var facktidningar, ifyllnadsanvisningar för stödansökan, ansökningsguider samt kurser.

Majoriteten av dem som svarat upplevde att övervakningen inte har någon inverkan på stödbeloppet som utbetalades (67 %). En knapp fjärdedel ansåg att övervakningen minskade utbetalningen av stöden endast lite. Tre procent upplevde att övervakningen sänkte stöden betydligt. I jämförelse med undersökningen år 2004 upplevde odlarna dock att de fått bättre motiveringar för sänkningar i stöden som orsakades av de vid övervakningen uppdagade bristerna. I undersökningen år 2006 upplevdes också övervakningens påföljder som rättvisare än år 2004.

Majoriteten av dem som svarade på enkäten (84 %) var åtminstone i viss mån av den åsikten att övervakningen av jordbruksstöden är noggrannare i Finland än i övriga EU-länder. Odlarna ansåg att stödsystemets bestämmelser var för detaljerade och långt från verkligheten i jordbruket. Majoriteten är fortfarande rädda för att bryta mot stödförordningarna av misstag. Övervakarnas verksamhet ansågs dock som saklig och deras sakkunnighet beträffande övervakningslagstiftning och jordbruk god. Betygen för alla delområden i anknytning till övervakningssituationen har höjts sedan år 2004.

Uppgifterna baseras på resultaten från en enkätundersökning som genomfördes av Suomen Gallup Elintarviketieto Oy i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. I enkäten utreddes odlarnas erfarenheter av ansökningsprocessen för jordbruksstöd samt övervakningen av stöd. I enkäten jämfördes även förändringar i kundbelåtenhet som skett mellan åren 2004 och 2006. År 2006 insamlades enkätmaterialet på gårdar som omfattades av stödövervakning. Enkäten besvarades av 1 541 odlare och svarsprocenten var 53. Ministeriet kommer att utnyttja undersökningsresultaten för att utveckla gårdsövervakningen, övervakarnas verksamhet samt systemet för stödansökan.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
överinspektör Tiina Kaunisto, tfn (09) 160 52757