Att ta fram en nationell anpassningsplan 

Att ta fram en anpassningsplan 

Den nationella anpassningsstrategin 2005 uppdaterades genom en nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022. I arbetet med anpassningsplanen har man utnyttjat erfarenheterna från genomförandet av strategin 2005 och den nya information som anpassningsundersökningarna gett. Vidare har man beaktat riktlinjerna i EU:s anpassningsstrategi. Uppdateringen bereddes också i en koordinationsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte och som bestod av representanter för ministerier, forskningsinstitut och regionala aktörer. 

Utvärdering av den nationella anpassningsstrategin

I december 2013 tog man fram en bred utvärdering av den nationella strategin till anpassning till klimatförändringen som användes som bakgrundsmaterial för anpassningsplanen. En utvärdering av strategins utfall gjordes 2009. 

Enligt utvärderingarna har man tagit framsteg inom alla de 15 ansvarsområden som strategin omfattar. Inom de flesta ansvarsområden är klimatförändringens effekter kända, åtminstone indikativt. Vidare har man identifierat anpassningsinsatser och genomfört strategins åtgärder. Forskningsprogrammen har producerat information för att planera och genomföra praktiska åtgärder.  

I utvärderingsrapporten 2013 ges också rekommendationer för att uppdatera anpassningsstrategin.

Bilagor
Nationell strategi för anpassning till klimatförändringen