Skogsbioekonomin

Den gröna bioekonomin eller skogsbioekonomin täcker flera olika industri- och produktionsområden och verksamheter som bygger på träd eller skog. Till skogsbioekonomin hör till exempel förädling av skogsbiomassan i kemi-, skogs-, energi- eller livsmedelsindustrin. 

Skogsbioekonomin täcker en mängd olika produktionsprocesser som grundar sig på träråvaran och således är också slutprodukterna diversifierade och många. Vid sidan av de traditionella produkterna, som t.ex. cellulosa, produceras av skogsbiomassa t.ex. tygfiber, kemikalier, kosmetika, drivmedel, läkemedel, smarta förpackningar, ytbeläggning, lim, plast, kompositer, djurfoder och funktionella livsmedel. Nya användningsobjekt och -sätt söks fram och utvecklas vidare.  

Förutom att skogarna producerar råvara för olika industriella processer och produkter, bör man komma ihåg att skogens bioekonomi omfattar också bär och vilt samt de rekreationsmöjligheter som skogarna erbjuder, som friluftsliv i skogsnaturen. Man kan t.ex. räkna naturturism som en del av bioekonomin. Skogens immateriella värden får inte heller glömmas. Sådana är det syre träden producerar i atmosfären, hindrande av erosion eller jordmånens slitage.   

En kärntanke inom skogsbioekonomin är att effektivt utnyttja skogarnas råvara, trädet och dess olika beståndsdelar, teknologi, tjänster och energi. Bioekonomi kopplas nära ihop med begreppen hållbarhet, återvinning, resursvishet och kolneutralitet. Skogsbiomassa används förutom vid de traditionella produkterna också i ökad utsträckning i produktion, där råvaran tidigare traditionellt varit icke förnybar.

Bioekonomi och främjande av rena lösningar finns inskrivna i statsminister Sipiläs regeringsprogram. Skogsbioekonomin är speciellt framme i spetsprojekten om ”Kolfri, ren och förnybar energi” samt ”Fram för trä och nya skogsprodukter”.

På vår webbplats
Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm (JSM:s pressmeddelande 26.10.2017)
Bioraffinaderier
Skogsindustrin i Finland
Energianvändning av trä
Skogarnas ekosystemtjänster

På andra webbplatser
Finlands bioekonomistrategi (2014)
Finlands färdplan för plast: Minska, undvik, återvinn och ersätt (Miljöministeriet)
Åtgärdsprogram för circular ekonomi (Miljöministeriet) (på finska)
Bioekonomi.fi
Från skog till pionjärskap inom bioekonomin, slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen (MSO)
Det strategiska programmet för skogsbranschen (MSO-TEM 2015)

Mer information

Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162429  


Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350