Skogsbioekonomin

Den gröna bioekonomin eller skogsbioekonomin täcker flera olika industri- och produktionsområden och verksamheter som bygger på träd eller skog. Till skogsbioekonomin hör till exempel förädling av skogsbiomassan i kemi-, skogs-, energi- eller livsmedelsindustrin. 

Skogsbioekonomin täcker en mängd olika produktionsprocesser som grundar sig på träråvaran och således är också slutprodukterna diversifierade och många. Vid sidan av de traditionella produkterna, som t.ex. cellulosa, produceras av skogsbiomassa t.ex. tygfiber, kemikalier, kosmetika, drivmedel, läkemedel, smarta förpackningar, ytbeläggning, lim, plast, kompositer, djurfoder och funktionella livsmedel. Nya användningsobjekt och -sätt söks fram och utvecklas vidare.  

Förutom att skogarna producerar råvara för olika industriella processer och produkter, bör man komma ihåg att skogens bioekonomi omfattar också bär och vilt samt de rekreationsmöjligheter som skogarna erbjuder, som friluftsliv i skogsnaturen. Man kan t.ex. räkna naturturism som en del av bioekonomin. Skogens immateriella värden får inte heller glömmas. Sådana är det syre träden producerar i atmosfären, hindrande av erosion eller jordmånens slitage.   

En kärntanke inom skogsbioekonomin är att effektivt utnyttja skogarnas råvara, trädet och dess olika beståndsdelar, teknologi, tjänster och energi. Bioekonomi kopplas nära ihop med begreppen hållbarhet, återvinning, resursvishet och kolneutralitet. Skogsbiomassa används förutom vid de traditionella produkterna också i ökad utsträckning i produktion, där råvaran tidigare traditionellt varit icke förnybar.

På vår webbplats

Skogsindustrin i Finland
Skogarnas ekosystemtjänster
Energianvändning av trä

På andra webbplatser

Bioekonomi.fi
Finlands bioekonomistrategi (2022)
Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi (Miljöministeriet)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162350