Den gula bioekonomin eller jordbruket

Den gula bioekonomins eller jordbrukets huvuduppgift är hållbar produktion av mat och detta bildar också grunden för den gula bioekonomin. Gul bioekonomi är ett mycket brett begrepp, som innehåller jord- och livsmedelssektorns biomassor, deras utnyttjande och tjänster kopplade till dem.

Jord- och skogsbruksministeriets målsättning är att främja speciellt decentraliserad bioekonomi, med resurseffektiva bioekonomilösningar är det då möjligt att förbättra den regionala energi- och näringssjälvförsörjningen samt gynna energi- och materialeffektiviteten. I decentraliserade lösningar utnyttjas råvarorna ofta nära produktionsplatsen, och verksamhetens nyttor kommer området till godo. I den decentraliserade bioekonomin skapar till miljön och naturråvaran relaterade tjänster nya affärsverksamhetsmöjligheter på landsbygden och ökar områdenas livskraft och utvecklar mångsidigt utkomstmöjligheterna. Alla aktörer inom matkedjan, inte bara de i primärproduktionen, måste vara medvetna om sin egen roll för att öka hållbarheten i kedjan.    

Bruket av näringsämnen kan effektiveras med olika slutna återvinningsåtgärder, vilket minskar på jordbrukets beroende av importerade näringsämnen och samtidigt främjar miljö- och klimatnyttor. Vid ekologisk (luomu) odling tillåts inte användning av syntetiska kemiska gödselmedel eller växtskyddsmedel, vilket minskar på beroendet av fossila råvaror.

Den växande efterfrågan på närproducerad eller ekologiskt odlad mat öppnar nya näringsmöjligheter för lantgårdarna och vidareförädlare samt förbättrar branschens konkurrenskraft och landsbygdens möjligheter. Livsmedelsbranschens företagares samarbete med turismbranschen ger chanser till utveckling av nya näringar och övergång från en binäring till en huvudnäring. Maten är en del av mänskans välbefinnande, matinnovationer relaterade till välbefinnande och hälsotjänster skapar nya möjligheter till företagande.

Naturprodukter och tjänster för naturturism och friluftsliv är både ekonomiskt och socialt en viktig del av Finlands bioekonomi. De hör båda till den gröna och den gula bioekonomin. I Finland finns världens största certifierade område för ekologisk insamling; 11, 6 miljoner hektar.

Bioekonomi och främjande av rena resultat är skrivet i statsminister Sipiläs regeringsprogram. Den gula bioekonomin främjas speciellt i spetsprojekten ”Kretsloppsekonomins genombrott”, ”Iståndsättning av vattendragen” och ”Den finländska matproduktionen lönsam och handelsbalansen ökar".

 

På andra webbplatser

Finlands bioekonomistrategi (2022)
Bioekonomi