Blogg

Blogg

Dags att bli intresserad av jordbruksstöd

Minna-Mari Kaila Publiceringsdatum 21.3.2019 12.50 Blogg JSM

Det inhemska jordbruket och huruvida det är berättigat att stödja det diskuteras offentligt i samband med det årliga offentliggörandet av stöden. I år lönar det sig verkligen att bli intresserad av diskussionen, eftersom Finland för närvarande bereder sin ståndpunkt om Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik

Utgångspunkten är klar. Att behålla en livsmedelsproduktion som fungerar hållbart förutsätter i finländska förhållanden en stark offentlig satsning och olika stödverktyg, som samtidigt måste följa EU:s gemensamma jordbrukspolitik. EU:s gemensamma jordbrukspolitik har alltså i dag och i framtiden en väsentlig betydelse när det gäller på vilka villkor den finländska maten produceras, dvs. vad de finländska konsumenterna får på sin tallrik.

Finland är det nordligaste landet inom EU som bedriver jordbruk, och jordbruket på 2010-talet är fortfarande en verksamhetssektor som är känslig för naturförhållandena. Även i Finlands allra sydligaste delar varar vegetationsperioden högst ungefär endast ett halvt år, och skörden blir oundvikligen mindre hos oss än i genomsnitt inom EU. De nuvarande stödsystemen inom jordbruket kompenserar för Finlands del särskilt för de höga produktionskostnader som beror på det nordliga läget.

Finland ligger också långt från Europas stora marknadsområden, och de långa avstånden inom landet, den glesa bosättningen och de vintriga förhållandena medför extra kostnader hos oss. Utan stödverktyg skulle den inhemska produktionen minska betydligt och basera sig på en mycket mer industriell produktionsmodell än nu och koncentreras till få regioner.

Med hjälp av stöden tryggas en hållbar livsmedelsproduktion och landsbygdsområdenas livskraft

För stödjande av livsmedelproduktionen och landsbygdens livskraft används årligen något under två miljarder euro, varav jordbruksstödens andel är 86 procent. Jordbruksstöden tryggar jordbrukets lönsamhet och produktionsförutsättningar, och dessutom främjar de en hållbar husdjursproduktion och miljöhänsyn vid odling.

Ungefär sju procent av stödet utgör finansiering till företag och olika utvecklingsprojekt på landsbygden. Genom dem ökar innovationen, de snabba bredbandsförbindelserna, tjänsterna och andra aktiviteter som gynnar hela landet. Återstående sju procent går till investeringsstöd för att förbättra jordbrukets lönsamhet och till startstöd för att främja generationsväxlingar.

Finland får ur EU:s budget årligen finansiering för åtgärder för utveckling av jordbruket och landsbygden till ett belopp av närmare 900 miljoner euro, alltså klart mer än någon annan verksamhetssektor i Finland som får finansiering från EU. Denna EU-andel täcker nästan hälften av den totala finansieringen för åtgärder för främjande av jordbrukets och landsbygdens utveckling.

Det välfungerande stödsystemet uppmuntrar till allt bättre och mer hållbara lösningar med tanke på djurens välbefinnande, klimatet och t.ex. vattenskyddet. Stöden och lagstiftningen styr produktionen så att det inom den iakttas högre krav än EU:s grundläggande krav när det gäller att ta hänsyn till miljön och djurens välbefinnande. När den nya jordbrukspolitiken bereds söker man en gemensam syn på vilka incitament Finland ska försöka uppnå inom EU:s framtida jordbrukspolitik.

I Finland lönar det sig att producera livsmedeJord- och skogsbruksministeriet arbetar med att planera Finlands jordbruks- och landsbygdspolitik 2021 - 2027. Arbetet är ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Välkommen att besvara enkäten om den kommande gemensamma jordbrukspolitiken! l också i framtiden

Den finländska konsumenten bör komma ihåg att vår nordliga livsmedelsproduktion också har många konkurrensfördelar: Rena och rika vattenresurser och en ren luft och jordmån är en rikedom, och forskningen visar att de finländska livsmedlen är Europas renaste och tryggaste. Dessa fördelar kan inte ur globalt och inte heller ur europeiskt perspektiv tas som en självklarhet.

Konkurrensen om framtidens livsmedelsproduktion sker med en högkvalitativ och på allt sätt hållbar livsmedelsproduktion. Detta har det högt utbildade Finland exceptionellt goda förutsättningar för. Därför lönar det sig att intressera sig för diskussionen om jordbrukets framtid just nu.

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med att planera Finlands jordbruks- och landsbygdspolitik 2021 - 2027. Arbetet är ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Finland arbetar med nationella prioriteringar och åtgärder utgående från egna förutsättningar. Resultaten från enkäten används för det beredande arbetet och beslutsfattandet på nationell nivå. Välkommen att besvara enkäten om den kommande gemensamma jordbrukspolitiken! 

EU och internationella frågor JSM Landsbygd Mat och jordbruk Minna-Mari Kaila Poimi uutisnostoksi

Kommentera

Ange din kommentar här.