Blogg

Blogg

Hur ska konsumenter få mer inhemsk fisk

Risto Lampinen Publiceringsdatum 29.3.2018 13.28 Blogg JSM

Fiskerinäringens värdekedja är en helhet som bildas av fisket, fiskodlingen och -förädlingen samt handeln. Hela värdekedjan har utvecklats i positiv riktning under nästan hela

Blogginlägget är skrivet av Risto Lampinen

2000-talet. Värdet av kedjan har fördubblats under de senaste tio åren och ligger nu lite under en miljard euro. Tillväxt och arbetstillfällen har uppstått i synnerhet inom förädlingen och handeln. Värdet av produktionen inom fisket och fiskodlingen har utvecklats påtagligt långsammare och antalet arbetsplatser har minskat.

Norsk och annan importerad fisk ses ofta som en negativ sak, men i själva verket har den gjort det möjligt att höja värdet av fiskerinäringens värdekedja och skapa arbetstillfällen i Finland. Särskilt norsk lax är en råvara som är av avgörande betydelse för verksamheten hos många förädlare och fiskhandlare. På samma gång håller den igång en värdekedja som är en viktig förutsättning för att få ut inhemsk fisk på marknaden. 

Varför är det så viktigt att öka produktionen av inhemsk fisk

Utvecklingen har lett till att vår värdekedja är beroende i synnerhet av norsk lax och samtidigt av åtgärder vi inte själva kan påverka. År 2016 var det svårt att få in lax och när världsmarknadspriset dessutom steg gick en del av finska företag i konkurs eller var tvungna att säga upp personal. Om det händer något sådant i Norge som gör att Finland inte längre kan importera lax, är läget avsevärt allvarligare och hotar att förstöra grunden för en stor del av företagsverksamheten inom förädlingen och handeln. Därför ska vi minska beroendet av importerad fisk när vi ännu kan.

Samtidigt vill vi äta inhemsk fisk. Fisket och fiskodlingen kan inte tillgodose den stadigt växande efterfrågan. Vi har emellertid goda förutsättningar att få påtagligt mer inhemsk fisk ut på marknaden eftersom vi har skött våra fiskbestånd väl och vi har rena vatten. Att vi producerar livsmedel på ett ansvarsfullt och hygieniskt sätt kommer att på samma sätt som hälsoaspekterna bli allt viktigare på den framtida livsmedels- och fiskmarknaden. Finsk fisk och finska fiskeriprodukter är efterfrågade även utanför våra gränser.

Det som gagnar mest samhället och värdekedjan är att vi får till stånd ny tillväxt inom den inhemska produktionen och kan trygga tillgången till importerad fisk som vi använder som råvara inom värdekedjan. Då kan vi tillfredsställa efterfrågan på den inhemska marknaden och öka exporten av högföräldade fiskeriprodukter.

Varför kan fisket och vattenbruket inte producera mer fisk

Kustfisket i havsområdet genomgår en kris. På två år har fångsten rasat med en fjärde- eller en tredjedel beroende på vilka arter som räknas med. Kustfisket riskerar att drabbas av marginalisering om antalet fiskare och mängden fångster fortsätter att minska. Sälar försvårar fisket mest när de river sönder fiskarnas fiskeredskap och skadar fångster. Läget är mer stabilt inom insjöfisket, men någon snabb tillväxt är inte att vänta bland annat därför att det är svårt att få fiskelicenser. När det gäller konsumenter har kust- och insjöfisket en nyckelposition för det ger nästan alla fiskarter som intresserar konsumenter, såsom siklöja, gös, sik, abborre, lax, gädda och mört.

Fiskodlingen har gått framåt mycket under de senaste åren, fodereffektiviteten har bland annat förbättrats. Möjligheter till hållbar tillväxt ses i synnerhet inom odlingen i cirkulerande vatten och på öppet hav. Företagen vill växa, men det är oklart om det är möjligt att öka produktionen i havsområdet. En ytterligare begränsning är att den nya tekniken för odling i cirkulerande vatten är fortfarande i stort behov av forskning och utveckling som enskilda företag inte har resurser för.

Regeringen har en klar politisk vilja att utveckla den inhemska fiskerinäringen, men än så länge har det inte lett till konkreta åtgärder som betydligt ska öka fiskproduktionen. Att lägga den tonvikt som behövs på att trygga inhemsk fiskproduktion är väsentligt när man tar viktiga beslut som påverkar fiskerinäringen. I andra fall får konsumenter bli vana vid att utbudet av inhemsk fisk fortsätter att minska.

Vilka åtgärder behövs det just nu

Det snabbaste sättet att öka utbudet av inhemsk fisk är att vi satsar på tillväxt i hållbar fiskodling i enlighet med regeringsprogrammet. Inom regeringsprogrammet har gjorts grundliga utredningar för att göra vattenbrukets tillståndssystem klarare och smidigare. När det tas beslut om fortsatta åtgärder, ska det tas hänsyn till att det handlar om beslut som är speciellt viktiga för hela värdekedjan. Det ger svar på många centrala frågor och avgör om det inhemska vattenbruket har förutsättningar att få fart på tillväxten. Regeringen har goda möjligheter att ta beslut som hjälper att nå de mål som gäller för både miljöskyddet och en hållbar näringsverksamhet.  Samtidigt skapar det för fiskodlingen en omvärld som uppmuntrar till miljövänliga lösningar.

När vi tänker på branschföretagens konkurrenskraft är det väldigt viktigt att de åtgärder i regeringsprogrammet som gäller att överföra fiskodlingen till den lägre elskatteklassen och att ge även fiskförädlings- och fiskhandelsföretag rätt att söka arbets- och näringsministeriets företagsstöd genomförs enligt planerna. Detta ger företagen inom fiskerinäringens värdekedja samma utgångsläge som andra motsvarande produktionsformer har.  

För att tackla sälproblemet måste vi förutom nya fångstmetoder, fångstredskap och sälskrämmor hitta sätt att eliminera skadevållande individer inom jaktkvoten för gråsäl. Vidare måste vi kunna diskutera minskning av säl- och skarvpopulationer till en viss nivå för att undvika de negativa effekter som för stora populationer medför för såväl näringsverksamheten som fiskbestånden.

Finland har inte råd att förlora värdekedjans, som är värd en miljard euro, möjligheter till tillväxt bara av den orsaken att vi inte kan eller vill ge kedjan en modern omvärld som både uppmuntrar företag att utveckla verksamheten aktivt och handla ansvarsfullt, men som samtidigt skapar möjligheter till en hållbar tillväxt. 

Kommentera

Ange din kommentar här.