FI SV EN

Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller vattentjänsterna.

Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav den 1 mars 2022, behöver inte längre följas. Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om hygien för att förebygga spridning av covid-19 ska däremot följas.

Institutet för hälsa och välfärds nyhet 30.6.2022 (på finska)

I trafiken över Finlands yttre gränser finns det inte heller några begränsningar med anledning av covid-19 från och med den 1 juli 2022 (Gränsbevakningsväsendets pressmeddelande 20.6.2022). Blanketten om att arbetstagarens inresa är nödvändig behöver inte längre fyllas i när säsongsarbetare inom primärproduktionen anländer till landet. 

Mer information:
Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 050 539 9588

Se också

Töitäsuomesta.fi

Var mån om livsmedelssäkerheten i samband med försäljning av hämtmat och mattransporter

I sin vägledning påminner Livsmedelsverket särskilt om att man vid försäljning och transport av mat måste se till att livsmedlen är säkra och att konsumenten får tillräcklig information.

Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

Anvisningarna ges på grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga funktionernas kontinuitet.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt. Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Lantmäteriverket och Finlands skogscentral 

Mer information om Lantmäteriverkets kundservice: Lantmäteriverkets serviceställen och deras öppethållningstider

Mer information om Skogscentralens kundservice: Skogscentralens webbplats 

Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar

Innehållet kompletteras vid behov. 

Se också

JSMs pressmeddelanden och nyheter om coronaviruset