Den nationella anpassningsplanen 2022

Målet för den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022 är att samhället har förmåga att anpassa sig till det föränderliga klimatet och hantera riskerna. För att målen ska kunna uppnås fastställs i planen de viktigaste åtgärder som främjar anpassningen. EU-strategin för klimatanpassning verkställs genom anpassningsplanen på nationell nivå.

Genom anpassningsplanen kan man minska de negativa konsekvenser som klimatförändringen orsakar för bl.a. människors säkerhet och levnadsförhållanden, naturen, näringar och samhällets vitala funktioner. Ett mål är också att ta vara på de möjligheter som anpassningen kan medföra för näringarna och affärsverksamheten.

Den viktigaste riktlinjen i anpassningsplanen är att anpassningsåtgärderna tas in i alla sektorers normala planering, arbete och utveckling. Anpassningsplanens uppföljningsgrupp samordnar genomförandet av planen.  

Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022 (2014)

Den nationella anpassningsplanen 2022 utvärderades år 2018. Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet fullföljde utvärderingen.

Att ta fram en anpassningsplan

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022 uppdaterar den nationella anpassningsstrategin 2005. I arbetet med anpassningsplanen har man utnyttjat erfarenheterna från genomförandet av strategin 2005 och den nya information som anpassningsundersökningarna gett. Vidare har man beaktat riktlinjerna i EU:s anpassningsstrategi. Uppdateringen bereddes också i en koordinationsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte och som bestod av representanter för ministerier, forskningsinstitut och regionala aktörer. 

Den nationella anpassningsstrategin 2005

Finland var en av de första länderna som utarbetade en nationell anpassningsstrategi. Strategin publicerades år 2005, och förutom ministerier, deltog också statliga forskningsinstitutioner, forskare och representanter för olika branscher i dess beredning. I strategin presenterades uppskattningar om Finlands förmåga att anpassa till klimatförändringen och föreslogs åtgärder med vilka anpassningen kan förbättras. Den nationella anpassningsstrategin 2005 uppdaterades genom en nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022.

Nationell strategi för anpassning till klimatförändringen (2005)

I december 2013 tog man fram en bred utvärdering av den nationella strategin till anpassning till klimatförändringen som användes som bakgrundsmaterial för anpassningsplanen. En utvärdering av strategins utfall gjordes 2009. 

Enligt utvärderingarna har man tagit framsteg inom alla de 15 ansvarsområden som strategin omfattar. Inom de flesta ansvarsområden är klimatförändringens effekter kända, åtminstone indikativt. Vidare har man identifierat anpassningsinsatser och genomfört strategins åtgärder. Forskningsprogrammen producerade information för att planera och genomföra praktiska åtgärder.  
I utvärderingsrapporten 2013 ges också rekommendationer för att uppdatera anpassningsstrategin.

Mer information