FI SV EN

Import, export och handel på den inre marknaden av djur, embryon och könsceller

Import av djur, embryon och könsceller från länder utanför EU

Med "import" av djur embryon och könsceller avses införsel av dessa från länder utanför EU ("tredje länder”) till EU-området. Om importen gäller införsel av djur, embryon och könsceller från en sådan stat som är jämförbar med EU-medlemsstat enligt ett avtal mellan EU och den ifrågavarande staten, betraktas importen inte som införsel från tredje länder utan som införsel eller överföring från inre marknaden. Sådana länder är bl.a. Norge och Schweiz.

Importkrav

Importkraven är i regel harmoniserade i EU-lagstiftningen, dvs. samma krav gäller import till alla EU-länder, dock med vissa undantag. Även på EU-planet finns områden som inte är harmoniserade, dvs. medlemsländer har egna krav på import av djur, embryon och könsceller. Sådana icke-harmoniserade områden är krav som gäller import av embryon och könceller från kräldjur, grodor, spindeldjur, insekter samt hundar och katter.

Importkraven på djur som importeras som sällskapsdjur skiljer sig något från importkraven på djur som importeras för kommersiella syften. Till sällskapsdjur räknas endast hundar, katter, frettar, groddjur, kräldjur, gnagare, kaniner samt individer som hör till vissa fågelarter, vattenlevande prydnadsdjur och ryggradslösa.

Tillsyn

Import av djur, embryon och könsceller från tredje länder är tillåtet endast via godkända veterinära gränskontrollstationer vid unionens yttre gränser. I den veterinära gränskontrollen säkerställs att djur, embryon och könsceller som importeras till EU-området uppfyller de livsmedelshygieniska krav och djursjukdomskrav som ställts på dem. Ett importparti som godkänts i den veterinära gränskontrollen kan utan vissa undantag lanseras på marknaden på hela EU-området.

Djur som överförs som sällskapsdjur får importeras till EU-området via gränsöverskridningsställen som fastställts som införselställen för sällskapsdjur. Tullen granskar vid införselställen att sällskapsdjuren uppfyller de djursjukdomskrav som ställts för dem.

Skyddsbeslut

Om någon riskfaktor förekommer eller sprids i något tredje land som antingen direkt eller via miljön eventuellt orsakar fara för människors eller djurs hälsa eller välbefinnande, inför kommissionen tillfälliga importbegräsningar dvs. ger ett skyddsbeslut. 

Ytterligare information och länkar:

Ytterligare information om import av djur, embryon och könceller samt tillsyn av import ges av Livsmedelsverket.

Mer information

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162423   E-postadress: