FI SV EN

Medicinsk behandlingen av djur

Djur kan genomgå medicinsk behandling när man vill bota eller förebygga sjukdomar, mildra symptom eller utföra en vårdinsats eller en undersökning. Användningen av mediciner kontrolleras eftersom medicinerna kan förorsaka skador hos såväl djuret, människor som miljön. Djurmediciner kan medföra direkta skador på människor som ger medicinen. Därtill kan medicinsk behandling av produktionsdjur leda till att skadliga läkemedelsrester lämnas kvar i livsmedel, t.ex. kött, fisk, mjölk, honung eller ägg. Djurmediciner kan komma ut i miljön och skada t.ex. vattenmiljön, jordmånen eller mikroorganismerna. Mikrobläkemedel kan också öka förekomsten av läkemedelsresistenta bakterier.

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta myndigheten som styr och övervakar medicinsk behandling av djur. Livsmedelsverket (Ruokavirasto) är en centralförvaltningsmyndighet som styr och övervakar att lagbestämmelserna om medicinsk behandling av djur införs och följs. Regionförvaltningsverken tar hand om övervakningen av och ger anvisningar om medicinsk behandling av djur inom regionförvaltningsverkets veksamhetsområde. Fimea svarar för läkemedlens försäljningstillstånd samt tillsyn av läkemedelspartiaffärer och apotek.

Lagstiftning

Bestämmelser om medicinsk behandling av djur ingår i följande lagar och förordningar utfärdade med stöd av lagarna: lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), lagen om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur (16/2022),  lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000), lagen om ändring av 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket (17/2022) livsmedelslagen (297/2021; kontroll av läkemedelsrester), narkotikalagen (1289/1993; användning och kontroll av läkemedel innehållande narkotika), foderlagen (1263/2020; läkemedelsfoder) och lagen om ändring av foderlagen (18/2022)  .


Mer information

Livmedelsverkets webbplats

Mer information