Beredning av den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå 

 

Aktuellt: 

Meddelande om att beredningen av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021 -2027 med tillhörande miljöbedömning inleds

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar tillsammans med intressegrupperna med att ta fram en strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Planen innehåller riktlinjer för att genomföra av EU-helfinansierade och -delfinansierade åtgärder i jordbruket och på landsbygden samt för att fördela stöden i Finland åren 2021 - 2027. Planen bygger på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till jordbruket och landsbygdsutvecklingen från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (COM(2018)392).

Av den strategiska planen ska göras en förhandsutvärdering som också innehåller en miljöbedömning. Bestämmelser om detta ingår i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005). I miljöbedömningen analyseras alternativ som kan ligga till underlag för den strategiska planen. Om miljökonsekvenserna av dessa alternativ tas fram en miljörapport.

Allmänheten, företag och olika organisationer samt myndigheter kan framföra åsikter om miljörapportens utgångspunkter, mål och beredning.  Arbets- och utvärderingsplanen som gäller beredningen av den strategiska planen finns att få på ministeriets webbplats https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp

Ytterligare information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013 (beredningen av den strategiska planen)
Eero Pehkonen, specialsakkunnig, tfn 029 5162 406 (förhandsutvärderingen och miljöbedömningen)
fornamn.efternamn [at]mmm.fi

Framförande av åsikter
Om beredningen av den strategiska planen kan lämnas åsikter i en enkät på webbplatsen dinasikt.fi https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/. Om miljörapportens utgångspunkter, mål och beredning kan framföras åsikter och kommentarer som sänds till Jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsavdelningen, PB 30, 00023 Statsrådet eller via e-post till kirjaamo@mmm.fi före den 30.4.2019.

 

Jord- och skogsbruksministeriet ska höra finländare om reformen av EU:s jordbrukspolitik ute på fältet och på webben

Ministeriet ska under våren ordna flera diskussionsmöten om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) som pågår som bäst. En ny period börjar 2021.

En CAP-turné börjar måndagen den 4 februari i Pieksämäki under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Den primära målgruppen är lantbruksföretagare, men även andra intresserade är välkomna på mötet. Turnén fortsätter samma dag i Idensalmi. Den 11 februari hålls ett diskussionsmöte i Kankaanpää och Kaustby, den 18 februari i Kouvola och Nurmijärvi och den 19 februari i Salo.

Mötena i Kaustby och Salo hålls på finska och svenska, SLC är en av arrangörerna.

Minister Leppä berättar om beredningen av CAP-reformen i EU och i Finland. Därefter får deltagarna svara på en enkät via smarttelefoner, och alla kan se resultaten genast. Resultaten sparas för senare användning. Deltagarna får också ställa frågor och säga sin åsikt om reformen. Frågor till ministern kan också ställas på förhand på adressen https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp .

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått flera förändringar. Beredningen av den följande reformen har redan börjat. Reformen börjar förmodligen gälla vid ingången av 2021.

Reformen fokuserar i synnerhet på bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, djurens välbefinnande och etablering av nya jordbrukare i branschen. Att se till att jordbrukare har regelbunden inkomst samt att landsbygden och riskhanteringen utvecklas hör också till reformens fokusområden.

Ministeriet har tillsatt fyra arbetsgrupper för att ta fram en strategisk plan om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) under den nya budgetperioden (2021-2027). Planen bottnar i EU-målen. För olika intressegrupper kommer att ordnas breda samråd. De frågor som rör Åland ska behandlas i en särskild arbetsgrupp.

I CAP-planen ingår landsbygdsprogram, direkta stöd och delvis jordbrukets marknadsstöd. Om CAP-planens innehåll beslutar statsrådet och i EU godkänns Finlands plan av kommissionen. CAP-planen innehåller jordbruks- och landsbygdspolitikens mål samt åtgärderna för att uppnå målen.

Arbetsgrupperna ska arbeta fram förslag till åtgärder för utveckling av jordbruksproduktionen, marknaden och landsbygden samt till förvaltning av dessa åtgärder. Arbetsgruppernas förslag behandlas i CAP27-strategigruppen som leds av jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet vill göra intressegrupperna delaktiga på bred front. Utöver arbetsgruppsmöten ordnar ministeriet  workshoppar och informationsmöten för intressegrupperna. På detta sätt fås det material till beredningsarbetet.

CAP27-workshoppar: 

 • Främja aktiv jordbruksproduktion  
 • Främja jordbrukets inkomstutveckling
 • Förbättra jordbruksproduktionens produktivitet och produktionsstruktur
 • Främja generationsväxlingar och stödja unga jordbrukare 
 • Förbättra riskhanteringen inom jordbruksproduktion  
 • Förbättra matsektorns lönsamhet och konkurrenskraft 
 • Utveckla producentorganisationer och ett sektorspecifikt stödsystem för biodling  
 • Främja tillämpningen av EU:s kvalitetssystem och system för säljfrämjande åtgärder 
 • Beakta konsumentens roll på ett bättre sätt  
 • Främja ekologisk produktion 
 • Främja produktionsdjurens hälsa och välbefinnande    
 • Utveckla företagsverksamheten på landsbygden 
 • Utreda behovet av nya finansieringsinstrument 
 • Främja allmännyttiga investeringar  
 • Främja samarbetsåtgärder  
 • Utreda regionernas behov av landsbygdsutveckling 
 • Stärka Leaderarbetet  
 • Bekämpa erosion och förbättra växttäcket  
 • Värna om jordgrunden och vattenhushållningen  
 • Bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen samt förbättra luftkvaliteten 
 • Återanvända näringsämnen i jordbruksproduktionen 
 • Växtskydd i jordbruksproduktionen 
 • Bidra till jordbruksnaturens biologiska mångfald 
 • Skydda och främja användningen av genetiska resurser  
 • Utveckla kunnandet och bidra till innovationer och digitalisering  
 • Utveckla kontroll av systemen för jordbruksstöd 
 • Utveckla övervakningen av landsbygdsutvecklingens åtgärder

 

Mer information

Ahti Hirvonen, Yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Jordbruk och fiske  0295162337