Beredning av den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå 

 

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått flera förändringar. Beredningen av den följande reformen har redan börjat. Reformen börjar förmodligen gälla vid ingången av 2021.

Reformen fokuserar i synnerhet på bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, djurens välbefinnande och etablering av nya jordbrukare i branschen. Att se till att jordbrukare har regelbunden inkomst samt att landsbygden och riskhanteringen utvecklas hör också till reformens fokusområden.

Ministeriet har tillsatt fyra arbetsgrupper för att ta fram en strategisk plan om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) under den nya budgetperioden (2021-2027). Planen bottnar i EU-målen. För olika intressegrupper kommer att ordnas breda samråd. De frågor som rör Åland ska behandlas i en särskild arbetsgrupp.

I CAP-planen ingår landsbygdsprogram, direkta stöd och delvis jordbrukets marknadsstöd. Om CAP-planens innehåll beslutar statsrådet och i EU godkänns Finlands plan av kommissionen. CAP-planen innehåller jordbruks- och landsbygdspolitikens mål samt åtgärderna för att uppnå målen.

Arbetsgrupperna ska arbeta fram förslag till åtgärder för utveckling av jordbruksproduktionen, marknaden och landsbygden samt till förvaltning av dessa åtgärder. Arbetsgruppernas förslag behandlas i CAP27-strategigruppen som leds av jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet vill göra intressegrupperna delaktiga på bred front. Utöver arbetsgruppsmöten ordnar ministeriet  workshoppar och informationsmöten för intressegrupperna. På detta sätt fås det material till beredningsarbetet.

CAP27-workshoppar: 

 • Främja aktiv jordbruksproduktion  
 • Främja jordbrukets inkomstutveckling
 • Förbättra jordbruksproduktionens produktivitet och produktionsstruktur
 • Främja generationsväxlingar och stödja unga jordbrukare 
 • Förbättra riskhanteringen inom jordbruksproduktion  
 • Förbättra matsektorns lönsamhet och konkurrenskraft 
 • Utveckla producentorganisationer och ett sektorspecifikt stödsystem för biodling  
 • Främja tillämpningen av EU:s kvalitetssystem och system för säljfrämjande åtgärder 
 • Beakta konsumentens roll på ett bättre sätt  
 • Främja ekologisk produktion 
 • Främja produktionsdjurens hälsa och välbefinnande    
 • Utveckla företagsverksamheten på landsbygden 
 • Utreda behovet av nya finansieringsinstrument 
 • Främja allmännyttiga investeringar  
 • Främja samarbetsåtgärder  
 • Utreda regionernas behov av landsbygdsutveckling 
 • Stärka Leaderarbetet  
 • Bekämpa erosion och förbättra växttäcket  
 • Värna om jordgrunden och vattenhushållningen  
 • Bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen samt förbättra luftkvaliteten 
 • Återanvända näringsämnen i jordbruksproduktionen 
 • Växtskydd i jordbruksproduktionen 
 • Bidra till jordbruksnaturens biologiska mångfald 
 • Skydda och främja användningen av genetiska resurser  
 • Utveckla kunnandet och bidra till innovationer och digitalisering  
 • Utveckla kontroll av systemen för jordbruksstöd 
 • Utveckla övervakningen av landsbygdsutvecklingens åtgärder

Obs! På grund av möteslokalernas storlek och workshoparbetets karaktär kan det vara möjligt att vi är tvungna att begränsa deltagarantalet.

Notera också att det inte är möjligt att ersätta eventuella resekostnader.

 

Mer information

Kari Valonen, maatalousneuvos 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162269