EU:s anpassningsstrategi 

EU-kommissionen uppdaterar som bäst sin strategi för anpassning till klimatförändringen som en del av den europeiska gröna given. Anpassningen till klimatförändringen har framskridit i olika takt i medlemsländerna och sektorerna. Avsikten är att den nya strategin ska svara på anpassningsutmaningarna inom EU-området på ett mer ambitiöst och heltäckande sätt bland annat genom att täcka kunskapsluckor och integrera anpassningen på EU-nivå. Mer information om uppdateringen hittar du här.

Utvärderingen av EU-strategin blev färdig 2018. 

EU:s anpassningsstrategi (2013) ska förbättra beredskapen på samfundsnivå, utöka möjligheterna att anpassa sig till klimateffekterna på alla administrativa nivåer och att förbättra samordningen.

I anpassningsstrategin understryks vikten av de nationella anpassningsstrategierna och integrering av klimatanpassningen i alla tillhörande politiksektorer på alla administrativa nivåer. Att anpassa sig till klimateffekterna har också integrerats i EU:s gemensamma politikområden, såsom jordbrukspolitiken, riktlinjerna för trafiksektorn, ramdirektivet för vatten och direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

På andra webbplatser

Anpassning till klimatförändringen i EU
Climate-Adapt
Den europeiska gröna viven

Mer information

Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104