EU:s anpassningsstrategi 

Europeiska kommissionen publicerade i februari 2021 sin nya strategi för anpassning till klimatförändringen ”Att bygga upp ett klimatresilient Europa - den nya EU-strategin för klimatanpassning som ett led i den europeiska gröna given. Strategin stärker beredskapen inför och anpassningen till klimatförändringens konsekvenser som en del av uppbyggandet av ett klimatresilient och klimatneutralt Europa före 2050. Jord- och skogsbruksministeriet informerade Finlands riksdag om den nya EU-strategin för klimatanpassning våren 2021.

Strategin innehåller fyra stora mål:

  1. Smartare anpassning: förbättra kunskap och hantera osäkerhet
  2. Mer systematisk anpassning: stödja politisk utveckling på alla nivåer och inom alla sektorer
  3. Snabbare anpassning på alla områden
  4. Ökat stöd för internationell klimatresiliens

Enligt EU:s anpassningsstrategi ska besluten om anpassning grunda sig på den senaste vetenskapliga kunskapen med hjälp av den digitala omvandlingen. Genom systemiska anpassningsåtgärder säkerställs att anpassningen till klimatförändringen integreras i alla relevanta politikåtgärder på olika förvaltningsnivåer, såväl på lokal kommunnivå som i samarbetet mellan medlemsländerna. Beredskapen inför klimatförändringens konsekvenser beaktas i EU:s politiska verksamhet, såsom i den gemensamma jordbrukspolitiken och vattenpolitiken samt i många av EU:s finansieringsinstrument. Man strävar efter att integrera anpassningen också i den politik som gäller makroekonomin och de offentliga finanserna. I strategin betonas dessutom ett snabbt genomförande av anpassningsåtgärderna och internationellt samarbete för att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den.

EU antog sin första anpassningsstrategi 2013. Den nya strategin stärker och utvidgar delområdena i den första anpassningsstrategin.

Som ett led i den europeiska gröna given har Europeiska kommissionen berett en första europeisk klimatlag. I fortsättningen fastställs kraven på nationella anpassningsplaner i enlighet med den europeiska klimatlagen.

 

 

På andra webbplatser

Anpassning till klimatförändringen i EU
Climate-Adapt
Den europeiska gröna viven

Mer information