Spö- och handredskapsfiske

Alla fiskare i åldern 18 – 64 som handredskapsfiskar ska betala en fiskevårdsavgift till staten.

Alla som betalat avgiften samt alla under 18 och över 65 år har rätt att handredskapsfiska med ett spö och konstgjort bete i hela landet, dock inte i fors- och strömområdena i vattendrag för vandringsfisk eller i andra vatten där fisket är förbjudet med stöd av några andra bestämmelser. När det gäller trollingfisket får man också använda ett viktdrag. Om man tänker trollingfiska med flera än ett spö eller fiska i så kallae särskilda fiskevatten, behöver man, oberoende av åldern, ett tillstånd av innehavaren av fiskerätten.

Alla handredskapsfiskare och kräftfiskare behöver alltid tillstånd av innehavaren av fiskerätten. Vanligen säljs tillstånd för nätfiske och katsor av delägarna och deras representanter. Undantag utgör det allmänna vattenområdet i havet, där rekreationsfiske får bedrivas fritt.

Med stående fångstredskap avses ett fiskeredskap som satts ut på plats i fångstsyfte, såsom nät, långrev och andra krokredskap samt ryssja, katsa och andra instängningsredskap. Med fast fångstredskap avses en pata eller någon annan för fiske avsedd anläggning av bestående natur.

På andra webbplatser: