Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020

Målet med det operativa programmet är att för fiskerinäringen skapa en konkurrenskraftig omvärld, som uppmuntrar och ger möjligheter till en hållbar tillväxt och förnyelse av branschens värdekedja. Programåtgärderna undanröjer hinder för utveckling inom branschen, förbättrar företagens konkurrensförmåga och främjar uppkomsten av ny affärsverksamhet. Förbättringen av verksamhetsförutsättningarna bedöms skapa förutsättningar för en ökad och mångsidigare produktion och utveckling av produktionsvärdet, så att fiskerinäringens värdekedjas årliga omsättning överskrider 1 000 miljoner euro 2020.

Målet med programmet är också att främja livskraften och mångfalden hos de inhemska fiskresurserna, samordningen av målen för fiskerinäringen, vattenanvändningen och miljöskyddet samt andra ekonomiska funktioner som har med havet att göra och miljöskyddet inom ramen för den integrerade havspolitiken.

Det operativa programmets strategi består av fyra mål, som är konkurrenskraft, förnyelse, hållbarhet och effektiv förvaltning. Approachen bidrar till att utveckla hela sektorn, medan finansieringen fokuseras på att stöda primärproduktionen. Stöden riktas särskilt till åtgärder som stödjer tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen och den blå bioekonomin.

 

Mer information:

Webbportalen av Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring 0295162411