Stödsystemet för skogsbruk (KEMERA)

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) började gälla vid ingången av juni 2015.

I april 2017 ändrades bestämmelserna i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen) om tiden för att genomföra vård av plantbestånd och ungskog. Målet var att vårdarbetet ska utföras snabbare än tidigare och att utbetalningen av stöd ska ske i tid. De arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader från det att statligt stöd beviljats för åtgärden. En verkställighetsanmälan som visar att åtgärden är genomförd ska lämnas till Finlands skogscentral inom två månader från det att arbetet har slutförts.

På grund av coronavirusepidemin har tillämpningen av 29 a § i Kemera-lagen ändrats genom lag 300/2020 som trädde i kraft den 4 maj 2020. Ändringen ger Finlands skogscentral möjlighet att bevilja extra tid för slutförande av arbeten som beviljats stöd för tidig vård av plantbestånd eller för vård av ungskog om extra tid behövs på grund av exceptionella omständigheter till följd av coronavirusepidemin. För tillämpningen av bestämmelsen har det ingen betydelse om det är markägaren själv eller en av markägaren befullmäktigad leverantör av tjänster inom skogsbranschen som utför arbetet. Ansökan om extra tid ska göras inom den tidsfrist för lämnande av anmälan om verkställande som anges i beslutet om beviljande av stöd. Till denna del är lagen i kraft fram till utgången av år 2020.

Askgödsling

Den ändring av statsrådets förordning som trädde i kraft den 1 maj 2020 gör det möjligt att bevilja Kemera-stöd för allt fler projekt som gäller gödsling av skog med aska.

Enligt regeringens riktlinje på klimatmötet i Nordsjö i februari ska markanvändningssektorns kolsänka stärkas särskilt genom att öka skogstillväxten. Ett sätt att uppnå målet är enligt regeringen att främja askgödslingen.

Gödsling med aska lämpar sig särskilt väl för torvmarker och den har många fördelar med tanke på skogsvården, miljön och klimatet. Asktillförseln minskar behovet av dikesröjning och förbättrar vattenbalansen på torvmarker eftersom den ökar trädbeståndets tillväxt och avdunstningskapacitet. En på rätt sätt riktad askgödsling kan också bidra till vattenskyddet inom skogsbruket.

Att öka askgödsling hör till en bred uppsättning klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som bereds under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att minska sektorns utsläpp samt att bevara och stärka kolsänkor och kollager.

Automatiserade beslut

Kemera-lagen har ändrats genom en bestämmelse som trädde i kraft den 16 juni 2019 (14/2019) och som möjliggör automatiserat beslutsfattande. Det automatiserade beslutsfattandet gäller stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling i entydiga fall. Det har uppskattats att cirka en tredjedel av alla Kemera-ansökningar kommer att godkännas automatiskt i framtiden. I samband med ändringen ändrades också bestämmelsen om sökande av ändring.

Nivåerna för de stöd som beviljas för grundlig förbättring av skogsvägar och byggande av nya skogsvägar   

Kemera-stöden för grundlig förbättring av skogsvägar och byggande av nya skogsvägar höjdes från och med den 1 juni 2018. I praktiken återfördes stöden till 2015 års nivå. Genom att höja stödnivån vill man öka antalet skogsvägsprojekt. De mål för antalet prestationer inom skogsvägsprojekt som ställts upp i de regionala skogsprogrammen har inte nåtts.

I södra och mellersta delen av Finland utgör stödet för grundlig förbättring av enskilda vägar 50 procent av de totala kostnaderna för vägprojekt. I norra Finland är stödet 60 procent av iståndsättningskostnaderna. I de södra delarna av landet är stödet för nya vägar 30 procent och i de mellersta delarna av landet 40 procent av de totala byggkostnaderna. I norra Finland är stödet 50 procent.

Beredningen av ett nytt incitamentsystem för skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 11 mars 2019 en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en förstudie om ett incitamentsystem för skogsbruket för 2020-talet. Arbetsgruppens mandattid löper ut den 31 december 2020. Berörda aktörer inom skogsbruket är väl företrädda i arbetsgruppen. I länken nedan finns detaljerad information om arbetsgruppens mål och uppgifter. I den nationella skogsstrategin 2025 anges det att det nya incitamentsystemet för skogsbruket ska uppmuntra ägare av privatskogar att vårda skogen och naturen aktivt och vid rätt tidpunkt.

I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering sägs det att ”systemet för finansiering av hållbart skogsbruk ska ses över med betoning på en aktiv skogsvård som utförs i rätt tid samt naturvårdande skötsel, och samtidigt beaktas åtgärder för ökad koldioxidbindning och bättre biologisk mångfald. Systemet inbegriper även underhåll av skogsvägsnätet.”

Det gällande stödsystemet ska enligt planerna förlängas

På grund av att beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de nya reglerna om statligt stöd har dragit ut på tiden är avsikten att giltighetstiden för den gällande Kemera-lagen förlängs tills det nya incitamentssystemet för skogsbruket träder i kraft.

 

Kemera-lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ska enligt planerna förlängas med ett år (JSM:s pressmeddelande 6.2.2020)
Minister Leppä: Regeringen satsar på skogarnas tillväxt – stöd för gödsling med aska (JMS pressmeddelande 4.2.2020)

På vår webbplats
Brev om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)
Skogsbrukets stöd
Seminariet Skogsbrukets nya incitamentssystem (6.4.2017) (på finska)

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447