Incitamentsystemet för skogsbruket

 

En proposition om ett nytt incitamentsystem för skogsbruket har överlämnats till riksdagen

Den 19 september 2022 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag som gäller ett nytt temporärt incitamentsystem för skogsbruket, Metka. Det nya incitamentsystemet ska ersätta det nuvarande så kallade Kemera-stödsystemet.
 
Syftet med incitamentsystemet för skogsbruket är att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar vård och användning av privata skogar. Det föreslås att incitamentsystemet ska innehålla följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för vårdplan för torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd samt stöd för vård av skogsnaturen och hyggesbränning. Dessutom kan stöd beviljas för uppsamling av klenvirke som fällts i samband med vård av plantbestånd och ungskog.
 
I den föreslagna lagen föreskrivs det om grunderna och de allmänna förutsättningarna för beviljandet av stöd. Närmare bestämmelser om stödvillkoren och stödnivåerna utfärdas genom förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet kommer att ordna en remissbehandling av statsrådets förordning under hösten 2022.

Det nya incitamentsystemet för skogsbruket baserar sig på regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering står följande skrivet om stödsystemet för skogsbruket: ”Systemet för finansiering av hållbart skogsbruk ska ses över med betoning på en aktiv skogsvård som utförs i rätt tid samt naturvårdande skötsel, och samtidigt beaktas åtgärder för ökad koldioxidbindning och bättre biologisk mångfald. Systemet inbegriper även underhåll av skogsvägsnätet.” 

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) infördes vid ingången av juni 2015. Den lag som gäller Kemera-systemet är i kraft till utgången av 2023. Utbetalningar enligt stödbeslut som fattats utifrån den lagen kan göras ännu 2026. För att Skogscentralen ska hinna handlägga ansökningarna innan lagen upphör att gälla, bör ansökningarna lämnas in till Skogscentralen i god tid före det. Därför föreslås det att den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras så att det i lagen föreskrivs om tidsfristerna för inlämnande av ansökningar och tilläggsutredningar.

Det nya incitamentsystemet för skogsbruk träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Stödnivån höjdes och stödvillkoren lindrades för vård av ungskog den 1 juni

Stödet för vård av ungskog höjdes den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Det högre stödet beviljas för sådana objekt som det har lämnats in ansökan om till Finlands skogscentral den 1 juni 2022 eller senare.
 
Kravet på hur stort trädbestånd som ska fällas i samband med skogsvårdsarbetet sänktes från 1 000 stammar till 800 stammar per hektar i norra delen av Finland och från 1 500 stammar till 1 000 stammar per hektar i övriga delar av Finland. Kravet på stubbdiameter för de träd som fälls höjdes från två centimeter till tre centimeter. I övrigt förblir stödvillkoren oförändrade.

De föreslagna ändringarna innebär att villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog blir samma som de var ursprungligen när bestämmelserna om stödsystemet trädde i kraft 2015.
 

På andra webbplatser

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (RP 167/2022 rd) (Riksdagen)
Arbetsgruppens promemoria: Incitamentssystemet för skogsbruket på 2020–talet (på finska)
Brev om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)
Seminariet Skogsbrukets nya incitamentssystem (6.4.2017) (på finska)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339