Incitamentsystemet för skogsbruket 

Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni

Stödet för vård av ungskog höjs den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Det högre stödet beviljas för sådana objekt som det har lämnats in ansökan om till Finlands skogscentral den 1 juni 2022 eller senare.
 
Kravet på hur stort trädbestånd som ska fällas i samband med skogsvårdsarbetet sänks från 1 000 stammar till 800 stammar per hektar i norra delen av Finland och från 1 500 stammar till 1 000 stammar per hektar i övriga delar av Finland. Kravet på stubbdiameter för de träd som fälls höjs från två centimeter till tre centimeter. I övrigt förblir stödvillkoren oförändrade.

 De föreslagna ändringarna innebär att villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog blir samma som de var ursprungligen när bestämmelserna om stödsystemet trädde i kraft 2015.

Ett nytt incitamentsystem för skogsbruket bereds

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att bereda ett nytt incitamentsystem för skogsbruket. Det kallas Metka. Beredningsarbetet bottnar i arbetsgruppspromemorian Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla (Incitamentssystemet för skogsbruket på 2020-talet, jord- och skogsbruksministeriets publikationer 2021:2). Arbetsgruppens förslag ska samordnas med EU:s nya riktlinjer för statligt stöd och övrig lagstiftning som gäller skogsbruk. Vid beredningen beaktas också de skogspolitiska riktlinjerna.

Enligt arbetsgruppens förslag ska syftet med incitamentsystemet för skogsbruket vara att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar vård och användning av privata skogar. Incitamentsystemet föreslås omfatta följande typer av åtgärder eller stöd: vård av plantbestånd och ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, åtgärder som gäller skogsvägsnätet, miljöstöd, skogsnaturvård samt hyggesbränning som en ny åtgärd. I samband med lagberedningen utreds också stödjandet av tillvaratagandet av klenvirke.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering står följande skrivet om stödsystemet för skogsbruket: ”Systemet för finansiering av hållbart skogsbruk ska ses över med betoning på en aktiv skogsvård som utförs i rätt tid samt naturvårdande skötsel, och samtidigt beaktas åtgärder för ökad koldioxidbindning och bättre biologisk mångfald. Systemet inbegriper även underhåll av skogsvägsnätet.” Beredningen av det nya incitamentsystemet för skogsbruket baserar sig således på regeringsprogrammet.

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk 

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) infördes vid ingången av juni 2015. Den lag som gäller Kemera-systemet är vid behov i kraft till utgången av 2023. Utbetalningar enligt stödbeslut som fattats utifrån den lagen kan göras ännu 2026.  

Det är ännu inte fastslaget när det nuvarande Kemera-systemet ska upphöra att gälla och det nya Metka-systemet ska träda i kraft. Det beror på vid vilken tidpunkt de nya riktlinjerna för statligt stöd träder i kraft och hur länge förfarandet för anmälan av det nya stödsystemet till kommissionen tar. Enligt utkastet till riktlinjer om statligt stöd träder de nya reglerna i kraft den 1 januari 2023, och inom sex månader efter det ska de gamla stödsystemen ändras så att de börjar överensstämma med de nya riktlinjerna. Finland har dock ansökt hos kommissionen om att få förlänga tiden för Kemera-stödsystemet till den 31 december 2023, och i samband med det åtog sig Finland att ändra sin lagstiftning så att den överensstämmer med de nya riktlinjerna för statligt stöd tidigare än så. Enligt den nuvarande bedömningen är det mest sannolikt att lagen om Kemera-systemet upphör att gälla sommaren 2023. För att Skogscentralen ska hinna handlägga ansökningarna innan lagen upphör att gälla, bör ansökningarna lämnas in till Skogscentralen i god tid före det

På vår webbplats

Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni (JMS Pressmeddelande 12.5.2022)
Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till ett nytt incitamentssystem för skogsbruket  (JMS:s pressmeddelande 29.1.2021)

På vår webbplats

Arbetsgruppens promemoria: Incitamentssystemet för skogsbruket på 2020–talet (på finska)
Brev om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)
Skogsbrukets stöd
Seminariet Skogsbrukets nya incitamentssystem (6.4.2017) (på finska)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339