Ändringarna i Kemera-systemet

Det gällande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) började gälla den 1 juni 2015. I april 2016 ändrades systemet på grund av de besparingar som regeringsprogrammet förutsatte. Då beslutades att bekämpning av rotticka inte längre hör till de arbetsslag som beviljas stöd. Samtidigt begränsades stödet för vitaliseringsgödsling och stödnivåerna för vissa arbetsslag sänktes.

I april 2017 ändrades lagens bestämmelser om tiden för att genomföra vård av plantbestånd och ungskog. Målet är att  arbetena ska kunna utföras snabbare än tidigare och att utbetalningen av stöd ska ske i tid. De arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader efter att åtgärden beviljats statligt stöd. En verkställighetsanmälan som påvisar att åtgärden är genomförd ska lämnas till Finlands skogscentral inom två månader efter att arbetet har slutförts.

Automatiska beslut

I Kemera-lagen har tagits in en ny bestämmelse som gör det möjligt att behandla ansökningar automatiskt. De automatiska besluten gäller stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling i entydiga fall. Lagändringen (14/2019) började gälla den 16 januari 2019. Uppskattningsvis kommer en cirka tredjedel av alla Kemera-ansökningar att godkännas automatisk i framtiden. Bestämmelserna om sökande av ändring har också ändrats.

Stödnivån för grundlig förbättring av enskilda vägar och byggande av nya skogsvägar höjdes den 1 juni 2018

Kemera-stödet för grundlig förbättring av enskilda vägar höjdes den 1 juni 2018 från 35 procent till 50 procent i de södra delarna av landet. I de mellersta delarna höjdes stödet från 45 procent till 50 procent av vägprojektens totala kostnader. I norra Finland är stödet fortsättningsvis 60 procent.

Stödet för nya vägar höjdes från 20 procent till 30 procent i de södra delarna av landet och i de mellersta delarna höjs stödet från 35 procent till 40 procent av de totala byggkostnaderna. I norra Finland är stödet fortsättningsvis 50 procent. I praktiken ligger stöden på samma nivå som år 2015.

Motivet bakom höjningen av stödnivån är att öka antalet skogsvägsprojekt. Det är ett mål i Nationella skogsstrategin 2025 att årligen förbättra 1 930 kilometer enskilda vägar och bygga 190 kilometer nya vägar, men mängden som realiserats är betydligt mindre.

På vår webbplats
Lagstiftning
Skogsbrukets stöd
Mer stöd till skogsvägar (Pressmeddelande 17.5.2018)
56,23 miljoner euro i statligt stöd för skogsvårdsarbeten år 2018 (Pressmeddelande 22.3.2018)
Seminariet Skogsbrukets nya incitamentssystem (6.4.2017) (på finska)
Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (13.2.2016)
Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (6.2.2016)
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (19.12.2016)
Utkast till lagförslag (19.12.2016)
Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras – målet att förkorta tiden för genomförande av arbeten för vård av ungskog (Pressmeddelande 16.2.2017)
Avbrottet som gäller att ta emot ansökningar om stöd för vård av ungskog fortsätter 2017 (Pressmeddelande 20.12.2016)

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447