Incitamentsystemet för skogsbruket

 

Det nya incitamentsystemet för skogsbruket är METKA 

Riksdagen har godkänt ett nytt incitamentsystem som ska ersätta Kemera-systemet. Innan det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket kan träda i kraft krävs EU-kommissionens godkännande. Målet är att det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket ska träda i kraft vid ingången av 2024.
 
Syftet med incitamentsystemet för skogsbruket är att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar vård och användning av privata skogar. Incitamentsystemet innehåller följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för vårdplan för torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd samt stöd för vård av skogsnaturen och hyggesbränning. Stöd kan också beviljas för uppsamling av klenvirke som fällts i samband med vård av plantbestånd och ungskog.

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk

Det nuvarande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) infördes vid ingången av juni 2015. Den lag som gäller Kemera-systemet är i kraft till utgången av 2023. Ansökan om stöd enligt lagen ska lämnas in till Finlands skogscentral senast den 1 oktober 2023. Utbetalningar enligt stödbeslut som fattats utifrån den lagen kan göras ännu 2026. 

Stödnivån höjdes och stödvillkoren lindrades för vård av ungskog den 1 juni

Stödet för vård av ungskog höjdes den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Det högre stödet beviljas för sådana objekt som det har lämnats in ansökan om till Finlands skogscentral den 1 juni 2022 eller senare.
 
Kravet på hur stort trädbestånd som ska fällas i samband med skogsvårdsarbetet sänktes från 1 000 stammar till 800 stammar per hektar i norra delen av Finland och från 1 500 stammar till 1 000 stammar per hektar i övriga delar av Finland. Kravet på stubbdiameter för de träd som fälls höjdes från två centimeter till tre centimeter. I övrigt förblir stödvillkoren oförändrade.

De föreslagna ändringarna innebär att villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog blir samma som de var ursprungligen när bestämmelserna om stödsystemet trädde i kraft 2015.
 

På andra webbplatser

Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (71/2023)
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (RP 167/2022 rd) (Riksdagen)
 

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339