Forskning och kompetens - strategiarbetet


Forsknings- och kompetensagenda för blå bioekonomi

Efterfrågan på vattenåtervinnande och -sparande system växer starkt och matproduktionen ökar i vattenområdena. Finland kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på globala utmaningar när den offentliga och privata sektorn samarbetar målmedvetet. Prioriteringarna inom forskning och kompetens som bidrar till hållbar affärsverksamhet inom den blå bioekonomin har tagits fram i brett samarbete. Ministerarbetsgruppen Bioekonomi och ren teknik godkände den 12 juni 2018 en forskningsagenda för blå bioekonomi.

Ett av de strategiska målen i planen för utveckling av blå bioekonomi är resultatgivande forskning och utbildning. För att uppnå målet har organisationerna som företräder förvaltningen, de centrala finansiärerna, utbildningen, forskningen och företagen utarbetat en forsknings- och kompetensagenda för blå bioekonomi. Strategin styr kanaliseringen av forskningsfinansiering. Den bidrar till att bilda och arbeta med internationella forskningsnätverk  Målet är att strukturera de lång- och kortsiktiga prioriteringarna för forskning och kompetens inom den blå bioekonomins olika delområden.

Temaområden

  1. Vatten och välbefinnande samt därtill relaterade tjänster
  2. Vattenbaserade bioprodukter och produktion
  3. Vattenkompetens och -teknik
  4. Energi, näringsämnen och industriella symbioser

Mål

  1. Att driva på en förändring på området forskning och kompetens som bidrar till att påskynda utbyggnaden av blå bioekonomi
  2. Att nå bättre resultat med FoU-åtgärderna genom att inrikta de begränsade resurserna till att uppnå de gemensamt fastställda målen
  3. Att göra hemtagning av den internationella FoU-finansieringen effektivare och förbättra finansieringens effekter
  4. Att utveckla det framtida kompetensunderlaget