Finland får börja exportera fjäderfäkött till Sydkorea

21.1.2022 11.58
JSM
Sydkorea har godkänt import av fjäderfäkött från Finland. Finland och Sydkorea har kommit överens om exportvillkoren och det djurhälsointyg som används vid exporten. Sydkorea meddelade i dag att exporten från de exportanläggningar som landet godkänt kan inledas omedelbart. Exporttillståndet gäller också olika slaktbiprodukter som kan användas som livsmedel, såsom tår och muskelmage.

Nästan 180 bybutiker fick stöd

12.1.2022 8.50
JSM
Stödområdet omfattar alla landskap i Fastlandsfinland. Stödet stärker landsbygdens livskraft och förbättrar tillgången till tjänster.

Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

3.1.2022 15.33
JSM
kalastaja
Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansökningstiden är 3.1.–31.1.2022. Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga. Projektet måste förbättra hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen.

Förordningen om identifiering och registrering av djur träder i kraft

24.1.2022 10.28
JSM
Förordningen som börjar gälla den 24 januari kompletterar lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021). Förordningen specificerar vissa nationella åtgärder och ger möjlighet att använda det nationella handlingsutrymmet som den nya EU-lagstiftningen medför.

EU-ministrarna diskuterade läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln - Frankrike lade fram sitt program

18.1.2022 11.24
EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 17 januari i Bryssel. Frankrike presenterade sitt ordförandeskapsprogram som pågår fram till utgången av juni 2022. Ministrarna diskuterade också läget på marknaden för jordbruksprodukter och inom den internationella handeln. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information